Doctorats La UAB és reconeguda internacionalment per la qualitat i la innovació en la recerca.
Tria futur, tria UAB.

Seguiment anual, gestió de les dades de recerca, règim de permanència i pròrrogues, baixes i canvis de règim

En aquest apartat trobaràs informació sobre el seguiment que hauràs de passar anualment per al doctorat, la gestió de les dades de recerca, informació del procediment per a sol·licitar pròrrogues i informació per a sol·licitar baixes temporals o definitives en el programa, així com per canvis de dedicació a la teva tesi doctoral.

 

Un cop hagis estat admès al programa de doctorat, has de formalitzar una matrícula cada curs acadèmic (incloent-hi el curs de dipòsit de la tesi doctoral), a fi que constis com a doctorand. L'assignatura que matricules s’anomena seguiment, la qual avalua la formació assolida durant el curs i el progrés de l'elaboració de la tesi doctoral.

És per aquesta raó que la comissió acadèmica del programa de doctorat fa públic cada curs acadèmic una convocatòria de seguiment, en què una comissió formada per tres doctors avalua el teu progrés del pla de recerca, el desenvolupament del document d’activitats i un informe del director de tesi i el tutor acadèmic. En aquest informe, el director i el tutor acadèmic de la tesi informen, com a mínim, si has seguit la pauta acordada pel que fa al nombre de reunions establert entre tu mateix i el director de tesi i si has dut a terme les activitats de formació previstes per al curs acadèmic.

En casos excepcionals (estades de recerca o treballs de camp), la Comissió de Doctorat, amb un informe previ de la comissió acadèmica del programa de doctorat, pot autoritzar substituir la presentació oral i presencial del seguiment anual per un altre format.

El fet de no presentar-se a un seguiment anual sense cap justificació comporta la baixa definitiva en el programa de doctorat, atès que l’avaluació positiva del seguiment és un requisit indispensable perquè puguis continuar en el programa de doctorat i matricular-te el curs següent. Si l’avaluació del seguiment anual és negativa, et pots tornar a matricular del mateix seguiment no superat dins del calendari de matrícula, fer un nou pla de recerca, si la comissió acadèmica del programa ho requereix, i presentar-te a una avaluació d’aquest seguiment en el termini de sis mesos comptadors des de la data d'avaluació del seguiment no superat. La data de l'avaluació l'haureu de consultar a la coordinació del vostre programa de doctorat.

Si superes el seguiment en aquesta convocatòria, has de matricular-te del seguiment corresponent en el mateix curs acadèmic.

Tanmateix, si la nova avaluació és negativa, causaries baixa definitiva en el programa de doctorat.

Per a l'elaboració de la tesi s'ha de tenir en compte:

 • Si es demana que la tesi sigui presentada i defensada en un altre idioma diferent al català, castellà o anglès. S'haurà de realitzar la sol·licitud i aportar els informes del director/s, i del tutor si n'hi ha, i autorització de la comissió de l'estudi de doctorat. Aquesta sol·licitud haurà de ser autoritzada per la comissió corresponent de la UAB sempre que reuneixi els requisits.
 • Si es demana que la tesi sigui presentada per compendi de publicacions. S'haurà de realitzar la sol·licitud i aportar els articles i/o publicacions, juntament amb els informes preceptius del director/s, i del tutor si n'hi ha, i l'autorització de la Comissió de l'Estudi de Doctorat. Aquesta sol·licitud haurà de ser autoritzada per la comissió corresponent de la UAB sempre que reuneixi els requisits.
 • Si es demana que la tesi sigui presentada en cotutela. S'haurà de realitzar la sol·licitud i aportar el conveni i annex signat, juntament amb els informes preceptius del director / s, i del tutor si n'hi ha, i l'autorització de la Comissió de l'Estudi de Doctorat. Aquesta sol·licitud haurà de ser autoritzada per la comissió corresponent de la UAB sempre que reuneixi els requisits.
 • Si es demana que la tesi sigui presentada per a la Menció de Doctor Internacional. S'haurà de realitzar la sol·licitud i aportar els corresponents informes externs, certificat de l'estada a l'estranger, juntament amb els informes preceptius del director/s, i del tutor si n'hi ha, i l'autorització de la Comissió de l'Estudi de Doctorat. Aquesta sol·licitud haurà de ser autoritzada per la comissió corresponent de la UAB sempre que reuneixi la totalitat dels requisits i un cop finalitzada la defensa de la tesi.

La UAB posa a la teva disposició informació online sobre la propietat intel·lectual i l’accés obert per a les tesis i per a qualsevol altre treball.

El web Propietat Intel·lectual i Accés Obert conté un recull de preguntes freqüents que aporten informació en matèria de propietat intel·lectual i accés obert, de caràcter orientatiu i sense que es puguin considerar, en cap cas, assessorament jurídic per part de la Universitat Autònoma de Barcelona. Pots accedir-hi fent una cerca a la casella o bé navegant per les carpetes temàtiques.

 

En aquest apartat trobareu la informació del que és un Pla de gestió de dades (PGD). L’objectiu és que reflexioneu, junt amb els vostres directors/es de tesi, sobre la necessitat de dissenyar aquest pla, amb la finalitat d’organitzar millor la recollida de dades, d’aplicar una metodologia i preveure el compliment dels principis FAIR. Aquesta informació l’haureu d’explicar a les sessions d’avaluació de seguiment de cada curs acadèmic.

Per a elaborar el vostre Pla de gestió de dades per a la tesi doctoral, us recomanem consultar la Guia per elaborar un pla de gestió de dades per a doctorands.
A CORA.eiNa DMP trobareu una plantilla específica per a elaborar el PGD de manera assistida per l’aplicatiu, amb els apartats específics i amb exemples.
Per entendre millor tots els beneficis que aporta l’elaboració d’un PGD en l’organització de les dades de recerca de la vostra tesi, també podeu visualitzar aquest vídeo de la UPF adreçat a doctorands.

En aquest enllaç al web de de Propietat intel·lectual i accés obert és on s'explica què és i com es pot fer un pla de gestió de dades.

Les Biblioteques de la UAB, juntament amb l’Escola de Doctorat, també ofereixen cursos específics per a estudiants de doctorat sobre les dades de recerca. Els trobareu en aquest enllaç a les activitats transversals amb el nom: Dades de recerca: ​publicar-les en obert i fer el pla de gestió de dades. Els cursos s'ofereixen en tres idiomes: català, castellà i anglès. Els estudiants amb contracte a la UAB, així com el personl que dirigeix i tutoritza les tesis, també poden optar als cursos formatius que es gestionen des de l’àrea de formació de la UAB (formació@uab.cat).

Si necessiteu més informació sobre la gestió de les dades (elaboració del PGD i publicació), adreceu-vos a la vostra biblioteca de referència a través del Pregunt@.

Per a l’elaboració de la tesi pots acollir-te a una dedicació a temps complet, que significa 3 anys naturals (4 seguiments matriculats) amb un mínim fixat per la Normativa Acadèmica de la UAB de 2 anys naturals (3 seguiments matriculats)  o bé a una dedicació a temps parcial, que significa 5 anys naturals (6 seguiments matriculats) amb el mínim de 4 anys naturals (5 seguiments matriculats).

Si exhaureixes aquests terminis, pots demanar una pròrroga per continuar elaborant la tesi doctoral.

En aquest apartat trobaràs informació de com has de gestionar les pròrrogues per a la teva tesi doctoral.

 • Si has escollit Dedicació a Temps Complet (TC)
  Disposes de 3 anys per a la realització del doctorat. Un cop finalitzat aquest període, si no tens el dipòsit de la tesi validat pel coordinador (dipòsit en estat ED), podràs sol·licitar a la Comissió Acadèmica del teu programa de doctorat una prorroga d’1 any més. I si passat aquest any més, no l’has dipositat, podràs sol·licitar-ne una d’excepcional per un altre any més.  Atenció, aquesta darrera pròrroga excepcional implicarà que hauràs d’haver fet el dipòsit de la tesi, com a molt tard, 5 anys després de la data d’admissió al doctorat.
  Quins tràmits has de fer? Passat el seguiment del 3r curs, el qual equival a la matrícula del seguiment 69503, hauràs de demanar la primera pròrroga per matricular el seguiment 69504. Aquesta pròrroga serà vigent fins el 30 de setembre d’aquell curs acadèmic. Un cop arribada aquesta data, si tampoc tens el dipòsit de la tesi validat pel coordinador (dipòsit en estat ED), hauràs de sol·licitar de nou la darrera pròrroga possible, l’excepcional, que NOMÉS serà vigent fins a la data en que es compleixin els 5 anys de la teva admissió, i en la qual ja hauràs d’haver dipositat la tesi. Com exemple, si has estat admès el 15 d’octubre de 2013, hauràs d’haver dipositat la tesi com a màxim el 14 d’octubre de 2018.
 • Si has escollit Dedicació a Temps Parcial (TP)
  Tens 5 anys per a la realització del doctorat. Un cop finalitzat aquest període, si no tens el dipòsit de la tesi validat pel coordinador (dipòsit en estat ED), podràs sol·licitar a la Comissió Acadèmica del teu programa de doctorat una prorroga de 2 anys més. I si passat aquests dos anys més no tens el dipòsit de la tesi validat pel coordinador (estat ED), podràs sol·licitar-ne una d’excepcional per un altre any més.  Atenció, aquesta darrera pròrroga excepcional implicarà que hauràs de tenir el dipòsit de la tesi validat pel coordinador (estat ED), com a molt tard, 8 anys després de la data d’admissió al doctorat.
  Quins tràmits has de fer? Passat el seguiment del 5è curs, el que equival a la matrícula del seguiment 69505, hauràs de demanar la primera pròrroga per matricular el seguiment 69506. Aquest pròrroga serà vigent fins el 30 de setembre d’aquell curs acadèmic. Si no tens validat pel coordinador el dipòsit de la tesi (estat ED) en aquesta data, podràs matricular el seguiment 69507 i la pròrroga tindrà validesa fins el 30 de setembre d'aquest curs acadèmic. Un cop arribada aquesta data, si tampoc no tens validat pel coordinador el dipòsit de la tesi (estat ED), hauràs de sol·licitar de nou la darrera pròrroga possible, l’excepcional, que NOMÉS serà vigent fins a la data en que es compleixin els 8 anys de la teva admissió, data límit en què ja hauràs de tenir validat pel coordinador el dipòsit (estat ED). Com exemple, si has estat admès el 15 d’octubre de 2013, hauràs d’haver dipositat la tesi com a màxim el 14 d’octubre de 2021.

En aquest enllaç, a l'opció de Pla de Recerca i document d'Activitats, pots consultar les dades registrades de la teva tesi doctoral i veure la data màxima de finalització de la tesi doctoral, que compta des de la data d'admissió. Aquesta data està relacionada amb el curs acadèmic de matrícula i has de tenir en compte que la validesa de la matrícula és fins el 30 de setembre, per al cas de la primera pròrroga. No per a la pròrroga excepcional, que la data màxima és quan es compleixen els anys des de l’admissió.

Si et trobes en el període corresponent a la pròrroga excepcional, recorda que aquest període és improrrogable i si no tens validat el dipòsit de la tesi pel coordinador (estat ED) abans del termini, no podràs seguir fent el doctorat en el qual estaves matriculat. La data màxima perquè el coordinador validi el dipòsit online de la tesi coincideix amb la data que s'indica al teu expedient online. Si tens dubtes, pots contactar amb la Coordinació del teu programa de Doctorat.

Procediment:

Per sol·licitar la pròrroga has de presentar la sol·licitud a la Comissió Acadèmica del programa de doctorat que estàs realitzant. Contacta amb la gestió administrativa del teu programa de doctorat per tramitar aquesta sol·licitud. La Comissió Acadèmica del programa de doctorat informarà l'Escola de Doctorat perquè es faci constar al teu expedient la resolució de la pròrroga i el termini de la finalització de la tesi.

IMPORTANT:

Si has canviat el règim de dedicació durant els dos primers anys de doctorat, la data màxima de finalització, canvia respecte a la data d’admissió, atès que el càlcul és proporcional a la dedicació. Per aquestes situacions, caldrà que revisis a Sigma, la data de finalització de la teva tesi doctoral. I hauràs de sol·licitar la pròrroga per al mateix curs acadèmic en que finalitza la teva tesi.

Si t’has canviat del RD 1393/2007 al nou RD 99/2011, i se t’han reconegut seguiments, el termini de finalització va lligat a la matrícula dels seguiments. I hauràs de sol·licitar la pròrroga si no diposites un cop superat el tercer seguiment. I només tindràs un màxim de 5 seguiments, inclosos els reconeguts,  per finalitzar la teva tesi doctoral.

Per a més informació, pots contactar amb la coordinació del teu programa de doctorat.

Normativa acadèmica de la UAB

Article 327. Durada dels estudis de doctorat (article modificat per acord del Consell de Govern de 19 de març de 2015)

 1. La durada dels estudis de doctorat a temps complet és d'un màxim de tres anys, a comptar des de l’admissió del doctorand al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A aquest efecte, s’entén com a presentació el moment de dipòsit de la tesi doctoral a l’Escola de Doctorat.
 2. La comissió acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar que es duguin a terme els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis tenen una duració màxima de cinc anys des de l’admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. A aquest efecte, s’entén com a presentació el moment de dipòsit de la tesi doctoral a l’Escola de Doctorat.
 3. La duració mínima del doctorat és de dos anys a comptar des de l’admissió del doctorand al programa fins al dipòsit de la tesi doctoral per als doctorands a temps complet, i de quatre anys per als doctorands a temps parcial.
 4. A l'efecte del còmput dels períodes anteriors, no es tenen en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent. L’estudiant que es trobi en qualsevol de les situacions indicades ha de comunicar-ho a la comissió acadèmica del programa de doctorat, la qual n’ha d’informar l’Escola de Doctorat.
 5. El doctorand pot sol·licitar la baixa temporal del programa per a un període màxim d’un any, ampliable fins a un any més. La sol·licitud, justificada, s’ha d’adreçar a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que ha de resoldre si es concedeix la baixa temporal sol·licitada i n’ha d’informar l’Escola de Doctorat. Cada programa ha d’establir les condicions de readmissió al doctorat.

Article 328. Pròrroga dels estudis de doctorat

 1. En el cas dels estudis a temps complet, si una vegada transcorregut el termini de tres anys no s’ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar la pròrroga d’aquest termini per a un any més i, excepcionalment, pot ampliar-se per un altre any addicional, en les condicions que s’hagin establert en el programa de doctorat corresponent.
 2. En el cas dels estudis a temps parcial, la pròrroga es pot autoritzar per a dos anys més i, excepcionalment, es pot ampliar a un altre any addicional.

Article 345. Règim de dedicació del doctorand o doctoranda (article modificat per acord del Consell de Govern de 19 de març de 2015)

 1. El doctorand ha d’establir el seu règim de dedicació, que pot ser a temps complet o a temps parcial, en el moment en què se li assigni el director de tesi, sempre i quan la comissió del programa de doctorat ho autoritzi.
 2. El règim de dedicació del doctorand ha de constar en el document de compromís i en el pla de recerca, que es regulen en el capítol següent.
 3. El doctorand pot sol·licitar a la comissió acadèmica del programa la modificació del règim de dedicació durant els dos primers anys, sempre que ho justifiqui adequadament. La comissió acadèmica ha d’informar l’Escola de Doctorat del canvi de règim. En casos excepcionals i degudament acreditats, la Junta Permanent de l’Escola de Doctorat pot aprovar un canvi de règim de dedicació del doctorand fora d’aquest termini.

Les sol·licituds de baixa cal adreçar-les a la Comissió acadèmica del programa de doctorat (en endavant CAPD)que estàs cursant. Hi ha dos tipus de baixa, les que estan relacionades amb baixes mèdiques o maternitats/paternitats i les baixes temporals voluntàries, per altres motius particulars de l’estudiant.

El període de duració de la Baixa no computa en el període de temps que te l’estudiant de doctorat per elaborar la tesi doctoral. Per aquesta raó, durant el període de la Baixa, l’estudiant no pot fer cap tasca relacionada amb la elaboració de la tesi doctoral, com són: rebre suport/assessorament de la direcció de la tesi i/o de la tutorització, ni elaborar articles per publicar, ni assistir o realitzar les activitats obligatòries o optatives, ni presentar-se a l’avaluació del seguiment.

Durant el període de baixa de qualsevol de les dues tipologies de baixes, si coincideix aquest termini amb la duració d’un curs acadèmic (de l’1 d’octubre al 30 de setembre), l’estudiant de doctorat no s’ha de matricular. Ara bé, si el període de baixa compren part d’un curs i una part de l’altre, haurà de matricular els dos cursos acadèmics.

Aquestes sol·licituds només afecten l'expedient de doctorat. Si tens una beca que impliqui contracte a la UAB, t'has d'adreçar, també, a ajuts.agr@uab.cat per tramitar la baixa laboral, si correspon.


Procediment per la Baixa  per malaltia, embaràs/maternitat/paternitat o qualsevol causa prevista per la llei

 • Termini: sempre a l’inici de la baixa o com a màxim 3 mesos després de l'inici de la baixa.
 • Model de sol·licitud 
 • L’estudiant ha de presentar a la CAPD el document justificatiu d’aquesta baixa.
 • Aquest document pot ser:

     Estudiants amb baixa mèdica laboral (per a malaltia o embaràs) amb el document de la “Incapacitat Temporal (IT)”. En cas que tinguis renovacions, cal que presentis el corresponent document.

     Estudiants que no tenen baixa mèdica laboral (per a malaltia o embaràs). Cal aportar a l’inici de la baixa una certificació mèdica oficial espanyola o estrangera*. En aquesta certificació ha de quedar indicada la incapacitat per treballar en la seva recerca (no s’ha d’incloure informe de la malaltia ) i el període de baixa previst amb la indicació específica de la data d’inici i final de la baixa. En cas que la data de la baixa s’hagi d’ampliar, caldrà una nova certificació.

*Si es presenta una certificació estrangera, aquesta ha d’estar legalitzada i traduïda oficialment al català, castellà o anglès.   

       Estudiants amb permís de maternitat, paternitat i lactància. Cal aportar a l’inici del permís, el certificat de naixement o llibre de família. El període del permís actual, d’acord amb la legislació vigent, és de 16 setmanes, a comptar des de la data de naixement del nadó. Per a la lactància es poden afegir 20 dies hàbils més, i també caldrà sol·licitar-ho.

 • El coordinador del PD ha d’informar a l’Escola de Doctorat mitjançant resolució que es fa constar a la mateixa sol·licitud per a que ho faci constar a l’expedient del doctorand.
 • L’estudiant pot consultar en la opció de Pla de recerca i activitats que s’ha registrat aquest període de baixa.


Procediment per la Baixa temporal voluntària

 • Les baixes voluntàries, per motius diversos no contemplats en el punt anterior, es poden concedir per un màxim d’1 any, ampliable a un any més. En el cas que l'estudiant estigui en el periode de la pròrroga extraordinaria, cal que consulti els criteris aprovats per la Junta Permanent de l'Escola de Doctorat.
 • L’estudiant de doctorat ho ha de demanar per escrit a la CAPD ha d’exposar i  concretar el motiu de la baixa i adjuntar, si escau, document justificatiu
 • Termini: sempre i prèviament a l’inici de la baixa.
 • Model de sol·licitud i informe director/tutor
 • La CAPD autoritzarà o no aquest període de baixa.
 • En cas afirmatiu, el coordinador ha d’informar a l’estudiant i indicar-li quan ha de presentar-se a l’avaluació del seguiment de l’any acadèmic en curs en el que està matriculat.
 • El coordinador del PD mitjançant resolució, que es fa constar a la mateixa sol·licitud, ha d’informar a l’Escola de Doctorat per a que ho faci constar a l’expedient del doctorand.

Registrades aquestes baixes a l’expedient, l’estudiant pot consultar-ho en el servei online: Pla de recerca i Activitats que té disponible a sia.uab.cat


Baixa definitiva

La baixa definitiva del doctorand/a en el Programa de Doctorat es pot produir per una de les situacions següents:

 • El/la doctorand/a no formalitza la matrícula de doctorat d’un curs acadèmic.
 • El/la doctorand/a no es presenta al seguiment i la Comissió de Seguiment fa constar la qualificació de No Avaluable a l’acta de seguiment.
 • El/la doctorand/a no supera la segona avaluació del seguiment de la tesi doctoral.
 • El/la doctorand/a ha esgotat el termini màxim per poder dipositar.

A part d’aquestes situacions, l’estudiant també pot sol·licitar la baixa definitiva del programa de doctorat.

 

Procediment per la Baixa definitiva

 • l’estudiant de doctorat ho ha de demanar per escrit a la CAPD a l’inici del curs acadèmic.
 • Termini: abans de l’inici del curs. Setembre-desembre.
 • Model de sol·licitud
 • La CAPD resoldrà aquesta petició.
 • El coordinador del PD mitjançant resolució, que es fa constar a la mateixa sol·licitud, ha d’informar a l’Escola de Doctorat per a que ho faci constar i tancar l’expedient de l’estudiant.

 

Consulta les Preguntes Més Freqüents

En l'admissió al programa de doctorat, el doctorand escollirà el règim de permanència en el qual desenvoluparà la seva tesi doctoral, que podrà ser a temps complert o bé a temps parcial. El règim de permanència escollit i acceptat pel programa de doctorat es registra a la primera matrícula (assignatura 69501). El temps per a l'elaboració de la tesi començarà a comptar d'acord amb aquest registre. Posteriorment el doctorand, si ho considera necessari, podrà sol·licitar, durant els seus dos primers anys de doctorat, en el termini fixat pel calendari acadèmic-administratiu, la modificació d'aquest règim, tenint en compte que és la comissió acadèmica del programa de doctorat qui acceptarà, si escau, la modificació del règim de dedicació.


Procediment:

El/la doctorand/a ha de presentar la Sol·licitud de modificació de règim de dedicació a la gestió administrativa del programa de doctorat.

Consulteu el calendari acadèmic i administratiu per conèixer el termini per fer la sol·licitud de canvi per al curs acadèmic actual.

La Comissió Acadèmica del programa, un cop hagi resolt la petició del doctorand, n'informarà a l'Escola de Doctorat perquè ho registri al seu expedient.

El canvi aprovat tindrà efectes sobre el temps que resti per elaborar la tesi.

 

Cal que comprovis a sia.uab.cat (Serveis i tràmits en línia/ Pla de recerca i activitats de doctorands) que els director/s i tutor que hi consten són els actuals. En cas que hi hagi canvis o la informació no sigui correcta cal que t’adrecis el més aviat possible a la Coordinació del Programa de Doctorat (Departament/Institut responsable del teu doctorat).

En aquest enllaç trobaràs l'imprès per sol·licitar el canvi de la direcció o de la tutorització de la teva tesi.

En cas que amb aquest canvi incorporis un director extern, cal que adjuntis també aquesta fitxa del director extern a la UAB (descartega't aquí la fitxa).

Recorda que si modifiques un/a dels teus/ves directors/es o tutor/a, hauràs de signar un altre document de compromís.