Doctorats La UAB és reconeguda internacionalment per la qualitat i la innovació en la recerca.
Tria futur, tria UAB.

Equivalència de títol estranger de Doctor/a

El procediment d'equivalència d'un títol estranger de Doctor/a a un títol universitari oficial espanyol de Doctor/a per la Universitat Autònoma de Barcelona consta de dues fases:

1- Estudi d'equivalència de títol estranger de Doctor/a
2- Expedició de la credencial acreditativa d'equivalència

A partir del 9/09 només s’haurà d’abonar una única taxa de 218,15€

Has de fer arribar la documentació indicada en aquest circuit a l'Escola de Doctorat per missatgeria (o personalment, reservant cita prèvia -Tràmit: Equivalència de títol estranger-). L'adreça és la següent:

 1. Escola de Doctorat - Universitat Autònoma de Barcelona
 2. Referència: Equivalència Títol de Doctor/a
 3. Travessera de Can Miró, S/N
 4. 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

La documentació que has de lliurar és la següent:
(cada document ha d'anar grapat individualment, en ordre i amb una anotació en llapis que indiqui el número corresponent a cada document d'acord amb la relació que hi ha a continuació).

En cas d’enviar els documents per correu postal hauran d’estar compulsats per l’organisme competent. Només s’admetrà documentació per correu electrònic en cas de contenir signatures electròniques i/o certificats digitals (no són vàlids els documents escanejats sense CSV).

Els documents que cal aportar obligatòriament amb la sol·licitud de declaració d'equivalència dels títols estrangers de doctor o doctora són els següents (i una documentació específica en funció de si el títol de doctor/a l'ha emès una universitat de la Unió Europea o de la resta de països):

 • DOCUMENTACIÓ PERSONAL (per a totes les sol·licituds)
   
  • (1) Sol·licitud d'estudi d'equivalència de títol estranger.
  • (2) Certificat acreditatiu de la nacionalitat de la persona sol·licitant (fotocòpia compulsada o còpia autèntica del DNI o passaport).
  • (3) Acreditació de l'abonament de les taxes corresponents mitjançant un ingrés en el compte corrent següent:
   IBAN: ES48 0182 6035 4302 0160 9886
   Codi SWIFT/BIC: BBVAESMMXXX
   BBVA - Oficina BBVA BARCELONA INSTITUCIONES - Barcelona
   Titular del c/c: Universitat Autònoma de Barcelona

    
 • DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA
  • Els documents han de ser oficials i estar expedits per les autoritats competents per fer-ho, d'acord amb l'ordenament jurídic del país de què es tracti.
  • Ha d'estar emesa en català, castellà o anglès o bé ha d'anar acompanyada de la corresponent traducció oficial a qualsevol d'aquestes llengües. No és necessari incloure una traducció oficial de l'exemplar de la tesi doctoral.

    
 • PER ALS TÍTOLS D'UNIVERSITATS DE LA UNIÓ EUROPEA
  • Original o fotocòpia compulsada o còpia autèntica del títol del qual es sol·licita l'equivalència.
  • Original i fotocòpia compulsada o còpia autèntica del Suplement Europeu del Títol (SET) o bé una certificació acadèmica on s'acrediti que el títol té el nivell 8 de l'European Qualifications Framework (EQF).

    
 • PER ALS TÍTOLS D'UNIVERSITATS DE LA RESTA DE PAÏSOS
  Si la documentació és emesa per un país diferent dels de la Unió Europea, ha d'estar legalitzada i compulsada (o còpia autèntica). La compulsa/còpia autència la pot realitzar la institució que ha emès el certificat i el títol o també alguna d'aquestes altres institucions.
  • Original o fotocòpia compulsada o còpia autèntica del títol del qual es sol·licita l'equivalència.
  • Original o fotocòpia compulsada o còpia autèntica de la certificació acadèmica dels estudis previs realitzats per la persona sol·licitant per a l'obtenció del títol del qual es sol·licita l'equivalència en la qual constin, entre altres aspectes, la durada oficial en anys acadèmics, el programa d'estudis seguit, les assignatures cursades i la càrrega horària de cada assignatura.
  • Memòria explicativa de la tesi doctoral, redactada en català, castellà o anglès, en què s'indiquin els membres del tribunal i la qualificació.
  • Exemplar de la tesi doctoral en l'idioma en què es va defensar.
  • De manera complementària, es poden demanar altres documents que es considerin necessaris per a l'acreditació de l'equivalència de nivell acadèmic entre la formació cursada per a l'obtenció del títol estranger aportat i la que s'exigeix per a l'obtenció del títol de doctor en el sistema educatiu espanyol, com per exemple la certificació de la universitat o de l'òrgan competent en el país d'origen en la qual s'indiqui que el títol té validesa oficial en el seu país i que està integrat en el seu sistema educatiu o que té el reconeixement com a equivalent a aquells estudis.


En cas que es detecti que la documentació no compleix els requisits especificats o manqui alguns dels documents exigits, es requerirà que aportis els documents que correspongui en el termini establert. En cas de dubte sobre l'autenticitat, validesa o contingut dels documents, l'òrgan responsable podrà efectuar les diligències necessàries per a la comprovació i dirigir-se a l'autoritat expedidora competent.


Procediment

Un cop es disposi de l'expedient complet (sol·licitud, documentació requerida i abonament de la taxa d'estudi d'equivalència), l'Escola de Doctorat farà arribar, si escau, la documentació a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat, perquè avaluï i redacti una proposta d'equivalència.

 • Aquesta proposta d'equivalència serà avaluada per la Junta Permanent.
 • Finalment, el/la Rector/a de la UAB, vist l'informe, resoldrà motivadament atorgar o denegar la petició.
 • A partir d'aquest moment, l'Escola de Doctorat es posarà en contacte amb tú per comunicar-te la resolució del Rector/a d'equivalència i tramitarà la credencial acreditativa d'equivalència en cas de ser favorable.

Important: Els efectes de l'equivalència es produeixen a partir de la data en què es concedeix i s'expedeix la corresponent credencial d'equivalència.

Aquest segon procediment el tens explicat a l'apartat "(2) Expedició de credencial acreditativa d'equivalència".

 

Si no has trobat en aquestes pàgines la informació que necessites, pots contactar amb l'Escola de Doctorat a través de l'adreça ed.certificats@uab.cat (si envies un correu electrònic, cal que t'identifiquis indicant el teu DNI/passaport, NIU, nom i cognoms).

 

En cas que la resolució d'equivalència sigui favorable hauràs de fer-no arribar el següent document emplenat a ed.titols@uab.cat i la UAB iniciarà els tràmits d'expedició de la teva credencial acreditativa d'equivalència (recorda que els efectes de l'equiparació evalència es produeixen a partir de la data en què es concedeix aquesta credencial).

Un cop estigui expedida la teva credencial d'equivalència, des de la Unitat de Títols de l'Escola de Doctorat ens posarem en contacte amb tu perquè la vinguis a recollir a la Unitat Tècnica de l'Escola de Doctorat.

La podràs recollir personalment o bé una altra persona a qui ho hagis autoritzat per mitjà de poder notarial (a banda del poder notarial caldrà presentar una fotocòpia del DNI de la persona interessada).

El termini per recollir la credencial és de cinc anys. Passat aquest termini, prèvia comunicació, la credencial podrà ser destruïda.

Si no has trobat en aquestes pàgines la informació que necessites, pots contactar amb l'Escola de Doctorat a través de l'adreça ed.titols@uab.cat (si envies un correu electrònic, cal que t'identifiquis indicant el teu DNI/passaport, NIU, nom i cognoms).