Coneix la FAS

Estatuts

La Fundació Autònoma Solidària és una entitat sense ànim de lucre i es regeix per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i per la resta de normes legals i reglamentàries que siguin aplicables i, d’una manera especial, pels Estatuts de la Fundació. 

La Fundació assoleix la personalitat jurídica definitiva amb la inscripció de la carta fundacional en el Registre de Fundacions amb el número de registre 1373, i obté plena capacitat jurídica per a complir les seves finalitats, sense altres limitacions que les que imposin expressament les lleis o aquests estatuts.

Consulta els Estatuts de la FAS