Coneix la FAS

Accessibilitat web

Accessibilitat web

La Fundació Autònoma Solidària s’ha compromès a fer que la informació, els programes i les activitats dels seus webs siguin accessibles per al major nombre possible d’usuaris, de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre l’accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

Aquesta declaració s’aplica al web https://www.uab.cat/fas.

Situació de compliment

Aquest web és parcialment conforme amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, a causa de les excepcions i la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Actuacions fetes

Per aconseguir aquest objectiu la FAS s’ha basat en el cumpliment de les Pautes d’accessibilitat per al contingut web 2.0 establertes per el World Wide Web Consortium (W3C). Algunes de les funcionalitats implementades al web de la UAB per permetre l’accessibilitat dels seus continguts són:

El codi HTML i CSS emprat s’ajusta a les gramàtiques formals per garantir la correcta visualització dels continguts en diferents navegadors.

Hem implementat, a l’inici de cada pàgina, un apartat que permet saltar directament a les seccions accessibles a través del teclat o de lectors de pantalla que permeten navegar directament a la secció d’interès.

Les pàgines tenen una estructura clara, amb encapçalaments a cada secció que permeten desplaçar-se directament a la secció d’interès.

Les mides de la lletra s'ha definit amb unitats relatives per tal que se'n pugui ampliar o disminuir la mida des de les opcions del navegador. Es pot fer una ampliació de la mida del text fins al 300% sense que el text quedi tallat.

Es pot navegar per la major part del web utilitzant el teclat.

Es pot navegar per la major part de la web amb un lector de pantalla.

Contingut no accessible

Pot ser que alguns continguts concrets del web https://www.uab.cat/fas, publicats amb data posterior al 20 de setembre de 2018, no compleixin els requisits estipulats als Reial decret 1112/2018 com a conseqüència d'errors d'edició en alguna pàgina web, tant en continguts HTML com en documents finals.

Pel que fa al contingut dins de l'àmbit de la legislació aplicable, hi poden haver arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats amb data posterior al 20 de setembre del 2018 que no cumpleixin la totalitat dels requisits d’accessibilitat:

Algunes pàgines i documents adjunts no estan escrits de manera clara.

Algunes taules no tenen fila de capçalera.

Algunes pàgines tenen un contrast de color insuficient.

Alguns encapçalaments no són consistents.

Algunes imatges no tenen text alternatiu.

Preparació de la present declaració d'accessibilitat

La present declaració d'accessibilitat es va preparar el 22 d’octubre del 2019. El mètode utilitzat ha estat una autoavaluació feta per la FAS i està previst que hi hagi avaluacions extèrnes periòdicament.

Observacions i dades de contacte

Podeu fer arribar incidències sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, com per exemple:

Informar sobre qualsevol possible incompliment en aquest web.

Transmetre dificultats d’accés al contingut.

Formular qualsevol consulta o suggeriment de millora relatius a l’accessibilitat del web.

Les comunicacions les rep la Unitat de Web de l'Àrea de Comunicació i Promoció de la Universitat Autònoma de Barcelona, la qual les traslladarà a qui correspon.

Podeu presentar queixes i reclamacions (articles 12 i 13 del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre) al Registre General de la UAB, presencialment o mitjançant el formulari de “Consultes, suggeriments i queixes” dins de l’apartat Tràmits del registre electrònic a la Seu electrònica de la UAB.

Com demanar contingut en un format accessible

Si necessiteu informació en un format diferent, contacteu amb nosaltres a través del correu accessibilitat.web@uab.cat i indiqueu:

El vostre nom i correu electrònic.

La URL on hi ha el contingut.

El format en què necessiteu la informació.

Procediment d'aplicació

El procediment d’aplicació recollit a l’article 3 del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, entrarà en vigor el 20 de setembre de 2020.

Contingut opcional

Continuem realitzant treballs d’auditoria i consultoria per adequar les possibles disconformitats i aconseguir una accessibilitat plena al web que en permeti el seu ús a qualsevol persona, independentment de les seves capacitats.

El compromís per l'accessibilitat

El web de la FAS s'ha construït amb l'ànim de facilitar l'accés universal a totes les persones que el consulten independentment de les seves capacitats físiques, sensorials o intel·lectuals, i del context tècnic d'ús amb què ho fan (tipus de dispositiu, programari, velocitat de la connexió, condicions ambientals, etc.).

Per això, es treballa amb l'objectiu d'adaptar tot el web a les recomanacions del World Wide Web Consortium (W3C) i eliminar les barreres que dificulten l'accés a la informació i la comunicació. Aquestes recomanacions es concreten en les pautes d'accessibilitat del web WCAG 2.1. El compromís és arribar a complir el nivell de conformitat ‘Doble-A’ (AA), tal com exigeixen a les administracions públiques les legislacions europea i estatal.
La Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d’octubre de 2016, estableix les normes que s’exigeixen als estats membres per tal que tots els webs i aplicacions mòbils del sector públic, independentment del dispositiu utilitzat per accedir-hi, compleixin els requisits d’accessibilitat que es recullen a la norma EN 301 549 v2.1.2 (d’agost de 2018), de requisits d’accessibilitat adequats per a la contractació pública de productes i serveis TIC a Europa.

La norma EN 301 549 v2.1.2 es basa principalment en les Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, d’agost de 2018. No obstant això, la norma també té altres requisits addicionals, obligatoris i condicionals.

La directiva és d’obligat compliment però no és directament aplicable, per això a nivell estatal s’ha desenvolupat el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs webs i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, que en desenvolupa l'abast i els requisits mínims.

Eines i recursos d'interès

El Servei Per a la Inclusió a la UAB. Suport a estudiants amb Necessitats Educatives Específiques (PIUNE), que gestionem des de la FAS, treballa per garantir que qualsevol persona, independentment de la seva discapacitat o NEE, pugui accedir als estudis superiors amb igualtat d’oportunitats i gaudir d’una vida acadèmica i social plena i autònoma a la universitat com la resta dels seus companys. Pàgina web del PIUNE.

Com fer que el vostre dispositiu us sigui més útil per accedir als continguts:
-AbilityNet - My computer my way
-Addtional information on how to customise our website appearance