Personal UAB Personal Tècnic, de Gestió i d'Administració i Serveis

Relació de llocs de treball

Relació de llocs de treball

La RLT és un instrument normatiu i tècnic per a l’ordenació i la planificació i per a l’anàlisi i la descripció dels llocs de treball. S’estructura amb unes característiques legalment establertes i comprèn la denominació dels llocs, les unitats orgàniques on estan adscrits, els grups i subgrups de classificació professional, els sistemes de provisió i les retribucions complementàries.

La RLT està regulada per l'article 74 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, i alres normes concordants, així com per l'article 158 dels Estatuts de la Universitat.

Relació de llocs de treball del PTGAS de la UAB 2022 (DOGC 9177, 05.06.2024)

Relació de llocs de treball del PTGAS de la UAB 2022

Relació de llocs de treball del PTGAS de la UAB 2021 (DOGC 8688, 14.06.2022)

Relació de llocs de treball del PTGAS de la UAB 2021

Relació de llocs de treball del PTGAS de la UAB 2018 (DOGC 7887, 31.05.2019)

Relació de llocs de treball del PTGAS de la UAB 2018

Relació de llocs de treball del PTGAS de la UAB 2016

Relació de llocs de treball del PTGAS de la UAB 2013

Relació de llocs de treball del PTGAS de la UAB 2010