La UAB Aposta pel coneixement i la innovació

Pressupost

Pressupostos anuals

Imatge pressupost

Els pressupostos de la UAB estableixen quins seran els ingressos i les despeses econòmiques de la institució al llarg d'un any natural. Els elabora la mateixa Universitat amb criteris d'equilibri, eficiència i sostenibilitat econòmica, i els aprova el Consell Social.

El document que recull els pressupostos està dividit en diferents capítols que reflecteixen detalladament cada aspecte dels ingressos previstos (transferències corrents de les administracions públiques, matrícula, finançament de la recerca, etc.) i de les despeses (personal, contractació de serveis, manteniment, adquisició de materials i eines de recerca, etc.).