Informació general

Informació general

Cofinançat pel programa Erasmus+ de la Unió Europea

darrera actualització - gener de 2021

Resolució definitiva de la CU 2021-22

Publicació de la 1a resolució de la CU 2021-22

Novetats de la Convocatòria Única Erasmus+ Estudis i Programa Propi UAB 2021-2022

Per la realització de tràmits amb la UAB serà necessari disposar d’un certificat digital per tal de poder signar els documents mitjançant signatura electrònica. Si no disposeu de certificat digital podeu obtenir el certificat IdCAT de manera gratuïta accedint al web d'idCAT, i posteriorment sol·licitant Cita Prèvia a l’OAMR (Oficina d’Assistència en Matèria de Registre) de l’edifici del Rectorat, o a qualsevol dels ajuntaments i oficines d’atenció ciutadana de Catalunya.

Per altra banda, la documentació adjuntada en el procés de l’intercanvi (en el moment de la sol·licitud, abans, durant i després de l’estada) i que consti com a Validada a l’Àrea personal de l’estudiant de la pàgina del SIA “Consulta i sol·licitud d’intercanvi OUT”, ho serà només a efectes de les estades d’intercanvi i no per a cal altre tràmit amb la UAB.

Jornades informatives "de la UAB al Món", per a estades durant el curs 2021-2022, Octubre de 2020, informació aquí   Presentació intercanvis; Presentació Covid-19

IMPORTANT: Novetat de la convocatòria 2021/22: s’ha activat una nova funcionalitat de sigm@ que permet als estudiants OUT adjuntar documents a la sol·licitud. Per tant, els Certificats d'idioma els podreu adjuntar en el moment de fer la sol·licitud. Trobareu informació sobre com adjuntar-los en aquest enllaç.

Podeu consultar les instruccions per a sol·licitar vacants al següent vídeo, a partir del minut 6:00.

CALENDARI PROGRAMA ERASMUS+ 2021/22

La convocatòria d'intercanvis per fer una estada en el marc del programa Erasmus+ Estudis i del Programa Propi Estudis UAB durant el proper curs 2021/22 estarà oberta dins els següent termini:

1) Període de sol·licitud: Del 26 d'octubre al 9 de novembre de 2020 (sia.uab.cat - Sigma)

2) Primera resolució: 11 de desembre de 2020 (sia.uab.cat - Sigma i a www.uab.cat/mobilitat

3) Període acceptació/no acceptació places primera resolució: Del 12 al 18 de desembre de 2020 (sia.uab.cat - Sigma)

4) Període de sol·licitud de places vacants (només per als estudiants que han fet la sol·licitud en el primer període i que no han obtingut plaça en la primera resolució, o bé els estudiants que han obtingut plaça i han renunciat): Del 22 de desembre de 2020 al 8 de gener de 2021 (sia.uab.cat - Sigma)

5) Resolució definitiva: 22 de gener de 2021 (sia.uab.cat - Sigma i a www.uab.cat/mobilitat)

6) Període acceptació/no acceptació places segona resolució: Del 23 al 29 de gener de 2021 (sia.uab.cat - Sigma)

El Programa Erasmus+ Estudis facilita als alumnes matriculats en universitats europees l'estada acadèmica en una altra universitat europea (de tres mesos a un curs acadèmic complet) i el posterior reconeixement dels estudis cursats a l'estranger.

El reconeixement d'estudis es farà seguint el Learning Agreement (acord d'estudis) que l'alumne haurà pactat amb el seu coordinador d'intercanvi abans de marxar.

Aquesta convocatòria s'obre amb la finalitat de promoure el programa Erasmus + i el UAB Exchange Programme entre els estudiants de la UAB. La resolució d'adjudicació de places de destinació de la convocatòria no implica necessàriament la concessió d'un ajut econòmic, la qual cosa dependrà de l'aprovació dels pressupostos destinats al programa per les diferents institucions implicades.

L'alumne abona l'import de la matrícula a la universitat d'origen i gaudeix de matrícula gratuïta a la institució d'acollida (excepte en els casos en que s'especifica el contrari), on té dret als mateixos serveis que reben els alumnes locals, en igualtat de condicions. La universitat d'acollida haurà de facilitar la informació necessària sobre els cursos oferts, les possibilitats d'allotjament i els procediments d'inscripció.

La realització de l'intercanvi a la universitat de destinació no suposarà el dret d'obtenir la titulació en aquella institució.

Els estudiants de grau podran participar en un programa d'intercanvi, com a màxim, dos cursos acadèmics.

Trobareu el text íntegre de la convocatòria única del Programa Erasmus+ Estudis i UAB Exchange Programme (Programa Propi) 2021/22 al peu d'aquesta pàgina.

Valoració addicional per coneixement de llengües estrangeres
El nivell d'idioma comptarà fins a un màxim de 2 punts durant el procés de selecció a l'hora de baremar les sol·licituds presentades. Tots aquells estudiants que vulguin obtenir una valoració addicional per coneixement d'idiomes, caldrà que presentin les certificacions justificatives qualificades d'acord amb el marc comú de referència europeu.

En cas de no tenir certificacions, o no estar qualificades en aquest marc de referència, els estudiants podran fer un examen al Servei de Llengües de la UAB, el qual emetrà un certificat que acreditarà els seus coneixement lingüístics (en anglès, francès, alemany o italià). El calendari de realització de les proves està publicat al web del Servei de Llengües i al web de la UAB, en l'apartat d'exàmens d'anglès

Aquesta documentació s'haurà de presentar a la gestió acadèmica del seu centre dins del termini d'obertura de la convocatòria (excepte en el cas dels estudiants que realitzin els exàmens organitzats pel Servei de Llengües, els resultats dels quals s'enviaran directament a l'Àrea de Relacions Internacionals i als centres). Els estudiants de titulacions que s'imparteixen a la UAB en la llengua vehicular en que es farà la mobilitat (veure llistat aprovat per la CAA del 26/11/2015), i hagin superat el 50% dels crèdits dels estudis, obtindran els 2 punts addicionals.

En el cas que la universitat ho requereixi, l'estudiant seleccionat/da haurà de presentar obligatòriament la documentació justificativa del nivell d'idioma exigit. Aquesta documentació s'haurà de lliurar després de la selecció en els terminis i forma establerts.

Consulteu al peu d'aquesta pàgina el document PDF amb la informació al respecte.