Programes de Mobilitat i Intercanvi Internacional

UAB Exchange Programme

Logotip Erasmus + Català

El UAB Exchange Programme facilita a l’alumnat matriculat a la nostra universitat l'estada acadèmica d'un semestre o d’un curs sencer en una universitat estrangera que no participi en el programa Erasmus+, així com també possibilita el reconeixement posterior dels estudis cursats a l'estranger.

El reconeixement d'estudis es farà seguint el Learning Agreement (acord d’estudis) que la persona estudiant haurà pactat amb la persona coordinadora d'intercanvi del seu centre, abans de marxar.

Cada curs s’obre una convocatòria conjunta dels programes Erasmus+ i el UAB Exchange Programme entre l’alumnat de la UAB. La resolució d’adjudicació de places de destinació de la convocatòria no implica la concessió d’un ajut econòmic, que depèn de l’aprovació dels pressupostos destinats als programes per a les diferents institucions implicades.

La persona estudiant abona l'import de la matrícula a la universitat d'origen i gaudeix de matrícula gratuïta a la institució d'acollida (excepte en els casos en que s’especifica el contrari), on té dret als mateixos serveis que rep l’alumnat local, en igualtat de condicions. La universitat d'acollida haurà de facilitar la informació necessària sobre els cursos oferts, les possibilitats d'allotjament i els procediments d'inscripció.

La realització de l’intercanvi a la universitat de destinació no suposarà el dret d'obtenir la titulació en aquella institució.

Signatura Electrònica

Per a la realització de tràmits amb la UAB cal disposar d’un certificat digital per tal de poder signar els documents mitjançant una signatura electrònica. Consulta tota la informació a la pàgina de la signatura electrònica.

Convocatòria 2025-26

Trobareu la convocatòria i la resolució d'assignació d'ajuts per les estades Erasmus+ del curs 2024-25 a l'apartat de "Persones seleccionades i Informació - Curs 2024/25"

Per la convocatòria de mobilitat internacional del curs 2025-26 el termini de sol·licitud és del 21 d'octubre al 4 de novembre de 2023.

Per participar en el UAB Exchange Programme, cal emplenar la sol·licitud electrònica (Sol·licituds i Consulta d'intercanvi OUT)

Aquí pots trobar un vídeo explicatori de com fer la sol·licitud i adjuntar documentació.

L'alumnat dels centres adscrits que no tinguin accés a aquesta pàgina hauran de contactar amb la Gestió Acadèmica del seu centre.

Només es pot presentar una única sol·licitud per a aquest programa.

En el moment de realitzar la sol·licitud podreu adjuntar documents, com per exemple, els Certificats d'idioma. Trobareu informació sobre com adjuntar-los en aquest enllaç. En el cas de sol·licitar places vacants podeu consultar les instruccions al següent vídeo, a partir del minut 6:00.

La documentació adjuntada en el procés de l’intercanvi (en el moment de la sol·licitud, abans, durant i després de l’estada) i que consti com a Validada a l’Àrea personal de l’alumnat de la pàgina del SIA “Consulta i sol·licitud d’intercanvi OUT”, ho serà només a efectes de les estades d’intercanvi i no per a cal altre tràmit amb la UAB.”

D’acord amb el que preveu l’article 13 del Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD), us informem que les vostres dades personals seran tractades amb la finalitat de gestionar la selecció de plaça de mobilitat, així com tot allò relacionat amb la vostra mobilitat. La base legitimadora del tractament de les dades és el consentiment de la persona interessada. El responsable del tractament podrà comunicar les vostres dades personals als organismes o entitats de competència amb la mobilitat i amb la concessió de beques. Les vostres dades seran conservades durant un termini indefinit. El tractament de les vostres dades no comporta decisions automatitzades, ni l’elaboració de perfils amb finalitats predictives de preferències personals, comportaments o actituds. D’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, podeu revocar el vostre consentiment en qualsevol m oment i exercir el s drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat mitjançant sol·licitud dirigida al responsable del tractament (internacional@uab.cat) o a la Secretaria General de la UAB. Així mateix, podeu presentar reclamacions davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i formular les consultes que considereu necessàries a la Delegació de Protecció de Dades de la UAB.

Valoració addicional per coneixement de llengües estrangeres

El nivell d’idioma comptarà fins a un màxim de 2 punts durant el procés de selecció a l’hora de calcular la nota de participació de les sol·licituds presentades. Per obtenir una valoració addicional per coneixement d’idiomes, caldrà adjuntar les certificacions justificatives qualificades d’acord amb el marc comú de referència europeu, en el moment de fer la sol·licitud d’intercanvi.

En cas de no tenir certificacions, o no estar qualificades en aquest marc de referència, es podrà realitzar un examen al Servei de Llengües de la UAB, el qual emetrà un certificat que acreditarà els seus coneixement lingüístics (en anglès, francès, alemany o italià). El calendari de realització de les proves està publicat al final d’aquest apartat.

Aquesta documentació s’haurà d'adjuntar a la sol·licitud dins del termini d’obertura de la convocatòria. L'alumnat de titulacions que s’imparteixen a la UAB en la llengua vehicular en que es farà la mobilitat i hagin superat el 50% dels crèdits dels estudis, obtindran els 2 punts addicionals.

En el cas que la universitat ho requereixi, l'alumnat seleccionat haurà de presentar obligatòriament la documentació justificativa del nivell d'idioma exigit. Aquesta documentació s'haurà de lliurar després de la selecció en els terminis i forma establerts.

En la convocatòria de mobilitat internacional trobareu informació detallada al respecte.

Requisits per participar al UAB Exchange Programme
 • Tenir matrícula d’estudis de grau a la UAB o a algun dels seus centres adscrits durant el curs en que es fa la sol·licitud i matricular-se durant el curs en que es fa l’estada.
  O bé,
  Tenir matrícula d’un màster universitari de 90 o més crèdits a la UAB o a algun dels seus centres adscrits durant el curs en que es fa la sol·licitud i matricular-se durant el curs en que es fa l’estada. Caldrà que el programa de màster universitari on s'hagi matriculat disposi dels acords d’intercanvi corresponents i es compti amb el vistiplau de la coordinació del màster.
 • Cal tenir en compte que si l'alumnat seleccionat per marxar d’intercanvi i al llarg del curs anterior a l’estada obté tots els crèdits del pla que són necessaris per a l’obtenció del títol, se li tancarà automàticament l’expedient. Un cop l’expedient estigui tancat no és possible reobrir-lo per realitzar cap nova matrícula ni reconeixement, motiu pel qual no podrà gaudir de la plaça d'intercanvi adjudicada, atès que ja no estaria en disposició de matricular-se, requisit indispensable per ser estudiant d’intercanvi.
 • Per a les estades d’intercanvi durant el grau és necessari haver superat 60 crèdits en el moment de fer la sol·licitud, amb l’excepció de l’alumnat del Grau en Traducció i Interpretació, del Grau en Estudis de l’Àsia Oriental i del Grau en Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura, de la Facultat de Traducció i Interpretació, per a estades en el marc del programa Erasmus+, que haurà d’haver superat els 60 crèdits en el moment de l’inici de la mobilitat.
 • Tenir un coneixement suficient de la llengua acadèmica de la universitat de destinació.
 • Acreditar la cobertura d’una assegurança mèdica i de responsabilitat civil.

L’alumnat de grau podrà participar en un programa d’intercanvi, com a màxim, dos cursos acadèmics.

Les sol·licituds d’estada en l’UAB Exchange Programme de l’alumnat que hagi fet una estada d’intercanvi prèvia en el mateix programa, només seran tingudes en compte en cas que les places sol·licitades hagin quedat vacants.

Condicions addicionals alumnat medicina

Els i les estudiants que heu fet sol·licitud en el primer període i que no heu obtingut plaça en la primera resolució i els que heu obtingut plaça i heu renunciat a la mateixa per optar a una plaça vacant, podreu entrar de nou a la sol·licitud (a Sigm@), entre el 21 de desembre de 2023 i el 8 de gener de 2024 i demanar destinacions vacants. Podreu veure les destinacions vacants a Sigma.

Els llistats de destinacions per a l’UAB Exchange Programme del curs acadèmic 2024/25 els trobeu en els següents enllaços.

Destinacions UAB Exchange Amèrica Sud i Central 

Destinacions UAB Exchange Àsia 

Destinacions UAB Exchange Regne Unit

Destinacions UAB Exchange Resta del món

Consulteu sempre el web de la universitat de destinació per obtenir la informació completa. Podeu anar directament al web de cada universitat clicant a sobre del nom.

Comproveu també que les universitats que ofereixen plaça a tots els centres de la UAB realment imparteixin els estudis del vostre interès i no tinguin restriccions per a l'alumnat d'intercanvi.

En qualsevol cas, l'admissió al programa d'intercanvis està condicionada a l'acceptació final per part de la universitat d'acollida.

IMPORTANT: És responsabilitat de l'alumnat comprovar a la web de la universitat de destinació els requeriments sobre coneixement de la llengua de docència, quines assignatures es poden cursar, nombre d'ECTS mínim o altres requisits.

Es recomana que abans d'una estada a l'estranger consultar la pàgina web del 'Ministeri d'Assumptes Exteriors' (en Castellà) pel que fa als avisos i recomanacions de viatge.

En funció del pressupost s’adjudicaran els ajuts disponibles entre l'alumnat dels centres propis i de la Escola FUAB Formació, que hagin obtingut una plaça en el marc del UAB Exchange Programme. Els fons econòmics poden provenir de la UAB o del Programa Erasmus+. S'atorgarà com a màxim un ajut per persona. Per tal d’afavorir que el major nombre de participants d’aquest programa puguin gaudir de finançament, els ajuts atorgats de fons UAB, de fons Erasmus i els ajuts específics per les estades a Àsia, seran incompatibles entre ells i amb altres ajuts d’igual o superior quantia dels quals la UAB en pugui tenir coneixement. En el cas de gaudir de dos ajuts que siguin incompatibles, l'alumnat haurà de renunciar per escrit a un d’ells.

La resolució d’adjudicació de places de destinació de la convocatòria no implica necessàriament la concessió d’un ajut econòmic, que dependrà de l’aprovació dels pressupostos destinats als programes per les diferents institucions implicades. Els ajuts s’atorgaran seguint els mateixos criteris utilitzats durant el procés de selecció fins a cobrir la totalitat dels fons disponibles. En tots els casos els ajuts s’adjudicaran per ordre de nota de participació obtinguda en la convocatòria de mobilitat.

D'acord amb l' Article 174 de la Normativa Acadèmica de la UAB, l'alumnat que hagi fet una estada d’intercanvi amb el UAB Exchange Programme en convocatòries anteriors no poden tornar a gaudir d’un ajut en el mateix programa.

A continuació trobaràs informació més detallada de cadascun dels ajuts.

AJUT UAB:

La UAB disposa d’una partida pressupostària pròpia per a beques per a l'alumnat dels centres propis i dels adscrits de la Escola FUAB Formació. Aquests ajuts s'atorgaran d'ofici entre l'alumnat amb plaça assignada. Els imports d’aquestes beques dependran del període d’estada a la universitat de destinació:
• estada de Curs complet: 1.200€
• estada d’un semestre: 750 €
• estades iguals o inferiors a 3 mesos: 500 €

Forma de pagament dels ajuts de la UAB: 

L’ajut s'abonarà per transferència bancària en dos pagaments: per accedir al primer pagament, del 80% del total de la beca, caldrà a l'Àrea Personal del SIA 1) haver emplenat l’apartat de dades bancàries, 2) adjuntar el document de compromís signat digitalment, 3) adjuntar el document acreditatiu de la cobertura d’una assegurança mèdica i de responsabilitat civil 4) adjuntar la Declaració de responsabilitat de viatge signada digitalment i 5) adjuntar el certificat d’arribada. Tots aquests passos són imprescindibles per rebre el pagament.

El segon pagament serà del 20% restant, es farà a la tornada de l'alumnat i un cop hagi adjuntat a l’Àrea Personal del SIA el certificat d’estada.

 

AJUTS DEL PROGRAMA ERASMUS+ PER ESTADES A TERCERS PAÏSOS NO ASSOCIATS 

Erasmus+ UAB KA171 i UAB KA131: Els ajuts s’atorgaran seguint els criteris de selecció establerts en la convocatòria (nota de participació), en funció del pressupost disponible i l’alumnat sol·licitant de suport a la inclusió i de la importància estratègica per a la UAB de l’acord amb la universitat de destinació. Es consideren d’importància estratègica per a la UAB pel curs 2024/25 les universitats dels països següents: Argentina, Austràlia, Canadà, República de Corea, Egipte, Estats Units d’Amèrica, Japó, Mèxic, Regne Unit, Xile, Xina i Xina Taipei (Taiwan). 

Erasmus+ A4U KA171: Aquests ajuts els gestiona el consorci de la Alianza 4 Universidades, per a estades a Rússia, Sudàfrica, Iran, Indonèsia i Vietnam. Més informació sobre destinacions i terminis aquí.

Forma de pagament dels ajuts del Programa Erasmus+ UAB: 

L'alumnat beneficiari cobrarà l’ajut provinent del programa Erasmus+ per transferència bancària en dos pagaments: el primer, després de marxar, per un import aproximat del 70% del total adjudicat. Per accedir al primer pagament caldrà a l'Àrea Personal del SIA 1) haver emplenat l’apartat de dades bancàries, 2) adjuntar el conveni de subvenció signat digitalment, 3) adjuntar el document acreditatiu de la cobertura d’una assegurança mèdica i de responsabilitat civil 4) adjuntar la Declaració de responsabilitat de viatge signada digitalment i 5) adjuntar el certificat d’arribada. Tots aquests passos són imprescindibles per rebre el pagament.

El segon pagament, amb la quantitat restant, s’efectuarà quan l'alumnat hagi tornat i realitzat els següents tràmits: 1) adjuntat a l’Àrea Personal del SIA el certificat d’estada signat per la universitat de destinació (on també han de constar clarament les dates d’inici i fi de l’estada: DD, MM i AAAA) i 2) emplenat l’informe sobre l’estada realitzada que rebrà per correu electrònic a la seva adreça institucional.

 

INFORMACIÓ GENERAL dels ajuts gestionats per la UAB (ajut UAB i ajuts Erasmus+ UAB):

Per tal de garantir l'agilitat en el pagament dels ajuts es recomana que adjunteu un “Certificat de titularitat del compte bancari” a l'Àrea Personal del SIA.

L'alumnat que no hagi lliurat la documentació exigida en la data informada en el moment de la concessió de l’ajut, es donarà per renunciat l’ajut i per tant se’ls requerirà la devolució de l’import que se’ls hagués abonat.

L'alumnat que a data 30 de novembre del curs següent a l’estada no hagin lliurat la documentació exigida, es donarà per renunciada la beca i, per tant, se’ls requerirà la devolució de l’import que se’ls haguera abonat.

L'atorgament de qualsevol d'aquests ajuts estarà supeditat al compliment dels requisits per part de l'alumnat.

 

AJUTS ESPECÍFICS PER A ESTADES A ÀSIA (incompatibles amb l’ajut de la UAB i amb els ajuts Eramus+):

 • Japó: JASSO: 80,000yens/mes o 669€/mes; MEXT (N2 japonès) 117,000 yens/mes o 979€/mes
 • Corea del Sud: DUO: 1.000€/mes (només 4 mesos); Global Korea Scholarship: 388€/mes (només 4 mesos)
 • Xina (Rep. Popular de): Trobareu informació al web del SEPIE: Agència Espanyola per a la Internacionalització de l'Educació, http://sepie.es/internacionalizacion/convocatorias.html 

Per conèixer les especificitats d'aquests ajuts específics per a estades a Àsia, podeu adreçar-vos a: uab.exchange.programme@uab.cat

 

AJUTS COMPLEMENTARIS PER A TOTS DOS PROGRAMES ERASMUS+ I UAB Exchange Programme

AJUT MOBINT

L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) convoca cada any ajuts a la mobilitat internacional (convocatòria MOBINT). En convocatòries anteriors, l’import va ser de 200€ mensuals amb un màxim de 6 mesos.*

Més informació a Ajuts a la mobilitat internacional

Les persones interessades hauran de cursar la sol·licitud directament a l’AGAUR dintre dels terminis establerts per la pròpia agència.

 

ALTRES AJUTS COMPLEMENTARIS

Hi ha altres ajuts que atorguen Països, Comunitats Autònomes, Consells Comarcals, Fundacions, etc. Aquests ajuts són compatibles amb la resta d'ajuts esmentats.

 

L’agència espanyola per Erasmus+ SEPIE posa a disposició de les institucions i organitzacions participants al programa Erasmus+ suport específic sobre temes relacionats amb la inclusió (necessitats especials, refugiats, persones amb menys recursos), que trobareu en aquest enllaç. En aquest document trobareu més informació.

Els participants, estudiants i personal docent i administratiu, podran presentar documentació per acollir-se a ajuts addicionals a la seva mobilitat. El suport a la inclusió és un suport financer per cobrir costos addicionals d'estudiants i personal amb menys oportunitats que participen en activitats de mobilitat del programa Erasmus+. Per accedir a aquest suport, els participants hauran de tenir reconeguda i qualificada legalment una discapacitat en grau igual o superior al 33%, o patir problemes físics, mentals o de salut degudament acreditats mitjançant la corresponent certificació mèdica, així com complir amb la resta de criteris d'admissibilitat establerts al Programa.

L'import cobrirà el 100% dels costos reals subvencionables que se sol·licitin, directament relacionats amb la seva discapacitat, a condició que no estiguin coberts a través de les categories pressupostàries de “viatges” (si fos pertinent) i “suport individual”, inclosa l'ajuda addicional per a estudiants amb menys oportunitats. (Entre les despeses subvencionables hi ha les següents: transport especial/adaptat del participant al país d'acollida, acompanyants, serveis professionals, visites preparatòries i altres despeses.)

Sol·licita l'ajuda mitjançant aquest formulari per les convocatòries del programa Erasmus KA131.

Tots els participants que sol·licitin “Suport a la inclusió” basat en costos reals hauran d'acreditar el seu grau de discapacitat i justificar documentalment davant la institució d'educació superior de origen o coordinador del consorci de mobilitat les despeses reals corresponents a l'import de la ajuda addicional rebuda.

Convocatòria 2023/24

Resolució d’11 de gener de 2024, per la qual es reassignen ajuts de fons de la UE i de la UAB, la podeu consultar en aquest enllaç.

La convocatòria de mobilitat internacional per al curs 2023–2024 estarà oberta del 24 d'octubre al 7 de novembre de 2022. Podeu consultar el mapa de destinacions i la informació actualitzada de la convocatòria de mobilitat internacional.

Podeu consultar les Condicions del Conveni de Subvenció Erasmus+ per a estudiants del UAB Exchange que reben ajut del projecte KA131 2022.

Podeu consultar les Condicions del Conveni de Subvenció Erasmus+ per a estudiants del UAB Exchange que reben ajut del projecte KA131 2023.

Resolució de 30 d'octubre de 2023, per la qual es reassignen ajuts de fons de la UE i de la UAB, la podeu consultar en aquest enllaç.

En data 13 d'octubre de 2023 es publica la Tercera resolució extraordinària Programa Erasmus+ modalitat estudis i UAB Exchange Programme curs 2023/2024

Resolució de 12 de setembre de 2023, per la qual es reassignen ajuts de fons de la UE i de la UAB, la podeu consultar en aquest enllaç.

Resolució de 24 de juliol de 2023, per la qual s’adjudiquen els ajuts procedents de fons de la Unió Europea, projectes KA131 2022 i 2023, i de la UAB als estudiants amb plaça en el marc del Programa  UAB Exchange, modalitat estudis, curs 2023-24.

En data 16 de juny de 2023 es publica la Segona resolució extraordinària Programa Erasmus+ modalitat estudis i UAB Exchange Programme curs 2023/2024

En data 17 d'abril de 2023 es publica la Primera resolució extraordinària Programa Erasmus+ modalitat estudis i UAB Exchange Programme curs 2023/2024

En data 20 de gener de 2023 es publica la resolució definitiva de la convocatòria de mobilitat internacional per al curs 2023/24.

En data 12 de desembre de 2022 es publica la resolució de la convocatòria de mobilitat internacional per al curs 2023/24.

Podeu consultar el Dossier del programa UAB Exchange 2023-24.

UAB Exchange Programme Presentació Reunió Informativa 2023-24

UAB Exchange Programme Presentació Específica Reunió Informativa 2023-24