Programes de Mobilitat i Intercanvi Internacional

Erasmus estudis Màster

Condicions generals del programa Erasmus+

Cofinançat pel programa Erasmus+ de la UE

El Programa Erasmus+ Estudis, programa KA131 2021/27, facilita als estudiants l'estada acadèmica en una universitat d’un estat membre de la UE o de tercers països associats al Programa (Islàndia, Liechtenstein i Noruega) i la República de Macedònia del Nord, Sèrbia i Turquia).

Suïssa ha quedat exclosa de participar al programa Erasmus+. Per sol·licitar una ajuda dins del fons del Swiss-European Mobility Programme cal contactar directament amb l'Oficina de Relacions Internacionals de la universitat suïssa de destinació. Podeu consultar més informació a la pàgina web.

El programa Erasmus+ facilita als alumnes matriculats en universitats europees l'estada acadèmica en una altra universitat europea (de tres mesos a un curs acadèmic complet) i el posterior reconeixement dels estudis cursats a l'estranger. Aquest reconeixement d'estudis es farà seguint el Learning Agreement (acord d’estudis) que l'alumne haurà pactat amb el seu coordinador d'intercanvi abans de marxar.

L'alumne abona l'import de la matrícula a la universitat d'origen i gaudeix de matrícula gratuïta a la institució d' acollida, on té dret als mateixos serveis que reben els alumnes locals, en igualtat de condicions. La universitat d'acollida haurà de facilitar la informació necessària sobre els cursos oferts, les possibilitats d'allotjament i els procediments d'inscripció.

La realització de l’intercanvi a la universitat de destinació no suposarà el dret d'obtenir la titulació en aquella institució.

Aquesta convocatòria s’obre amb la finalitat de promoure el programa Erasmus + entre els estudiants de la UAB. La resolució d’adjudicació de places de destinació de la convocatòria no implica necessàriament la concessió d’un ajut econòmic, la qual cosa dependrà de l’aprovació dels pressupostos destinats al programa per les diferents institucions implicades.

CONVOCATÒRIA ERASMUS MÀSTER, SEGON SEMESTRE 2022/2023
Requisits

 • Tenir matrícula a la UAB durant el curs 2022/2023 d’un dels màsters oficials de 60 crèdits o d’un dels màsters oficials de 90 o de 120 crèdits amb mobilitat al segon semestre, detallats al quadre de destinacions que es publicarà al web de la UAB, enllaç Mobilitat i intercanvi, a les opcions Erasmus+ Màster" i "UAB Exchange Programme Master".
 • Tenir un coneixement suficient de la llengua acadèmica de la universitat de destinació.
 • Tenir la nacionalitat, residència o l’estatus de refugiat o apàtrida d’un dels estats participants dins el programa Erasmus+: els 27 estats membres de la Unió Europea els països de l’Àrea Econòmica Europea (Islàndia, Liechtenstein i Noruega), la República de Macedònia del Nord, Sèrbia, i Turquia. La participació en institucions del Regne Unit quedarà supeditada als acords entre aquest país i la UE.
 • No haver realitzat amb anterioritat  estades dins la modalitat Erasmus+ estudis o pràctiques i que superin els 9 mesos al mateix cicle d'estudis, atès que segons el comptador d’estades Erasmus+ es poden fer fins a un màxim de 12 mesos per cicle d’estudis dins el programa Erasmus+. No es tindran en compte les estades a Suïssa.
 • Acreditar la cobertura d’una assegurança mèdica i de responsabilitat civil.
 • Cada centre pot afegir altres requisits específics per al seu alumnat. Consulteu el web de la vostra facultat.
 • Hi ha universitats que demanen, com a requisit, un determinat nivell d’idioma (consulteu la informació al llistat de destinacions que es publicarà a aquesta pàgina web (apartat destinacions).


Criteris de selecció

 • L’expedient acadèmic de l’estudiant. S'utilitzarà la qualificació dels estudis previs. L'alumnat que no hagi cursat estudis previs a la UAB haurà de lliurar a la Gestió Acadèmica de la seva facultat/centre una còpia del seu expedient de grau/llicenciatura perquè se’n pugui calcular el barem. El barem que s'aplicarà s’obté de la suma dels crèdits qualificats multiplicats pel valor de la seva qualificació i en escala de 0 a 10 dividit pel nombre total de crèdits qualificats. Es tindrà en compte únicament la qualificació obtinguda en l’última convocatòria inclòs el NO PRESENTAT/NO AVALUABLE, que computaran amb una qualificació numèrica de 0.
 • L’acreditació de nivell d’idioma serà un element que comptarà fins a un màxim de 2 punts durant el procés de selecció a l’hora de baremar les sol·licituds presentades. L’acreditació de nivell d’idioma s’ha de lliurar a la Gestió Acadèmica del centre on l’estudiant faci estudis mentre estigui obert el període de sol·licitud. Tot l'alumnat que vulgui participar en una estada Erasmus+ estudi i que no disposi de cap document que acrediti el seu nivell d’idioma podrà fer una prova al Servei de Llengües que permetrà obtenir un certificat d'acreditació de coneixement lingüístics.

Convocatòria Erasmus+ Màster 2022-2023

Convocatòria BIP Erasmus +2022

El SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación) és l’ens que distribueix els fons econòmics procedents de la Unió Europea per becar els estudiants participants en el programa Erasmus+ Les beques s’atorgaran seguint els mateixos criteris d’expedient acadèmic utilitzats durant el procés de selecció fins a cobrir la totalitat dels fons atorgats.

Els estudiants beneficiaris cobraran l’ajut provinent del programa Erasmus+ per transferència bancària en dos pagaments: el primer, després de marxar, per un import aproximat del 70% del total adjudicat. Per accedir al primer pagament caldrà haver lliurat el conveni de subvenció original signat, haver emplenat l’apartat de dades bancàries al sia, haver realitzat la prova de nivell d’idioma (veure apartat OLS) i lliurat el certificat d’arribada. Tots quatre passos són imprescindibles per a rebre el pagament.

El segon pagament, amb la quantitat restant, s’efectuarà quan l’estudiant hagi tornat tornat i hagi realitzat els següents tràmits: aportar el certificat d’estada signat per la universitat de destinació (on també han de constar clarament les dates d’inici i d’acabament de l’estada: dia, mes i any) i hagi emplenat l’informe sobre l’estada realitzada a través de la Mobility Tool (veure informació detallada al dossier de l’estudiant Erasmus+ disponible al web de la UAB, enllaç Mobilitat i intercanvi). Per al mes d’inici i el mes de finalització d’estada, que habitualment no són mesos complets, es tindrà en compte el dia d’anada i el de tornada i es pagarà proporcionalment als dies d’estada real d’aquells mesos (calculant en base a que un mes és igual a 30 dies).

Dotació de l'ajut     
Quadre dels imports dels ajuts segons fons de finançament i països de destinació:
 

  PAÍS DE DESTINACIÓ IMPORTS
 
Grup 1
Països amb un cost de vida més alt
 
 
Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, Liechtenstein, Luxemburg, Noruega, Regne Unit, Suècia

 


300 €/mes
 
 
Grup 2
Països amb un cost de vida mitjà
 
 Alemanya, Àustria, Bèlgica, Xipre, França, Grècia, Itàlia, Malta, Països Baixos, Portugal 
 
 

250 €/mes
 
Grup 3
Països amb un cost de vida inferior
 
Ex República Iugoslava de Macedònia, Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Polònia, República Txeca, Romania, Turquia
 

200 €/mes


Compatibilitat de l'ajut Erasmus+ amb altres ajuts
En cas de rebre el subsidi de l’atur o altres beques per fer estades d’intercanvi a l’estranger contacteu amb l’organisme que concedeix l’ajut econòmic per determinar si és compatible o no amb la beca Erasmus+. Si no ho és, la participació dins el programa Erasmus+ es faria sense rebre ajut econòmic.

Ajut addicional per situació de desavantatge econòmic

Els estudiants que rebin l’ajut de fons comunitaris durant el curs 2022/23 i que durant el curs 2021/22 hagin estat beneficiaris d’una beca de règim general del Ministeri, rebran un ajut addicional de 200€/mes.

En aquest enllaç trobareu les destinacions per estades Erasmus de la convocatòria Erasmus Màster del curs 2022/23. Per qualsevol dubte en relació a les destinacions, consulteu el vostre centre.

L’agència espanyola per Erasmus+ SEPIE posa a disposició de les institucions i organitzacions participants al programa Erasmus+ suport específic sobre temes relacionats amb la inclusió (necessitats especials, refugiats, persones amb menys recursos), que trobareu en aquest enllaç. En aquest document trobareu més informació.

Els participants, estudiants i personal docent i administratiu, podran presentar documentació per acollir-se a ajuts addicionals a la seva mobilitat. El suport a la inclusió és un suport financer per cobrir costos addicionals d'estudiants i personal amb menys oportunitats que participen en activitats de mobilitat del programa Erasmus+. Per accedir a aquest suport, els participants hauran de tenir reconeguda i qualificada legalment una discapacitat en grau igual o superior al 33%, o patir problemes físics, mentals o de salut degudament acreditats mitjançant la corresponent certificació mèdica, així com complir amb la resta de criteris d'admissibilitat establerts al Programa.

L'import cobrirà el 100% dels costos reals subvencionables que se sol·licitin, directament relacionats amb la seva discapacitat, a condició que no estiguin coberts a través de les categories pressupostàries de “viatges” (si fos pertinent) i “suport individual”, inclosa l'ajuda addicional per a estudiants amb menys oportunitats. (Entre les despeses subvencionables hi ha les següents: transport especial/adaptat del participant al país d'acollida, acompanyants, serveis professionals, visites preparatòries i altres despeses.)

Sol·licita l'ajuda mitjançant aquest formulari per les convocatòries del programa Erasmus KA131.

Tots els participants que sol·licitin “Suport a la inclusió” basat en costos reals hauran d'acreditar el seu grau de discapacitat i justificar documentalment davant la institució d'educació superior de origen o coordinador del consorci de mobilitat les despeses reals corresponents a l'import de la ajuda addicional rebuda.

Calendari de la convocatòria Erasmus+ Màster 2022-2023:

 • Presentació de sol·licituds: del 17 al 23 d’octubre de 2022 (tots dos inclosos)
 • Resolució i publicació al web de la UAB, enllaç “Mobilitat i intercanvi”: 11 de novembre de 2022
 • Acceptació o renúncia de plaça assignada: del 12 al 18 de novembre de 2022 (tots dos inclosos)

A continuació trobareu la resolució així com documents informatius i formularis importants per a la realizació de la vostra estada d'intercanvi.

Si us plau, llegiu el Dossier Erasmus+ i també el document anomenat "Checklist", el qual resumeix els principals passos a seguir en la gestió de la vostra mobilitat. Seleccionats i documentació curs 2022-2023

En data 11 de novembre de 2022 es publica la resolució del curs 2022-23, podeu Acceptar la plaça fins el 18 de novembre.