Programes de Mobilitat i Intercanvi Internacional

Erasmus estudis Doctorat

Condicions generals del programa Erasmus+

El Programa Erasmus+ Estudis, programa KA131 2021/27, facilita als estudiants l'estada acadèmica en una universitat d’un estat membre de la UE o de tercers països associats al Programa (Islàndia, Liechtenstein i Noruega) i la República de Macedònia del Nord, Sèrbia i Turquia).

Suïssa ha quedat exclosa de participar en el programa Erasmus+. Per sol·licitar un ajut dins el fons del Swiss-European Mobility Programme cal contactar directament amb l'Oficina de Relacions Internacionals de la universitat suïssa de destí. Podeu consultar més informació a la pàgina web.

Aquesta convocatòria s’obre amb la finalitat de promoure el programa Erasmus + entre els doctorands de la UAB. El programa Erasmus+ possibilita el reconeixement posterior dels estudis cursats a l'estranger. Aquest reconeixement d'estudis es farà seguint el Learning Agreement (acord d'estudis) que el doctorand haurà acordat amb el seu coordinador/a del programa de doctorat abans de marxar.

El doctorand abona l' import de la matrícula a la universitat d'origen i gaudeix de matrícula gratuïta a la institució d' acollida, on té dret als mateixos serveis que reben els alumnes locals, en igualtat de condicions. La universitat d'acollida haurà de facilitar la informació necessària sobre els cursos oferts, les possibilitats d'allotjament i els procediments d'inscripció.

La realització de l’ intercanvi a la universitat de destinació no suposarà el dret d'obtenir la titulació en aquella institució.

La resolució d’adjudicació de places de destinació de la convocatòria no implica necessàriament la concessió d’un ajut econòmic.

Les mobilitats i els ajuts estaran sotmesos a les regulacions i restriccions que puguin emetre les autoritats amb relació a la situació sanitària i a la continuïtat dels programes d’intercanvi i/o a l’acceptació de l’estudiant per la universitat de destinació.

Per poder fer una estada Erasmus+ cal tenir la nacionalitat, residència permanent o temporal, o estatus de refugiat o apàtrida d'un dels estats participants dins el programa Erasmus+ (veure llistat a l’apartat d’Informació general).

Estar matriculat a la UAB en un programa de doctorat durant el curs 2022/23.

En el cas d’haver fet estades anteriors, complir amb els requisits dels comptador de mesos Erasmus explicat a l’apartat 8 d’aquesta convocatòria.

Amb anterioritat a la realització de l'estada, el doctorand, el coordinador del programa de doctorat a la UAB i el responsable a la institució de destinació hauran de signar l’Acord d’Estudis (Learning Agreement for Studies) i el conveni d’intercanvis.

Tenir la conformitat de la direcció, així com la conformitat de la coordinació del programa de doctorat pel que fa al pla de treball, que ha d’estar perfectament recollit en les línies de recerca del programa de doctorat

Adquirir el compromís de sol·licitar la Menció de Doctor Internacional, en el moment en que el total de les estades sigui d’un mínim de 3 mesos

Acreditar la cobertura d’una assegurança mèdica i de responsabilitat civil.

 

Criteris de selecció

Criteris de priorització per a doctorands, ordenats de major a menor ponderació:

 • Per sol·licituds d’estades llargues (més de 2 mesos)
  • No ha fet estades superiors a 3 mesos: 8 punts.
  • Ha fet estades superiors a 3 mesos: 0 punts.
 • Per sol·licitud d’estades curtes (de 15 a 30 dies)
  • Haver fet estades anteriors inferiors a 3 mesos i que amb la suma d’aquesta nova estada s’assoleixen els 3 mesos: 8 punts.
  • En cas contrari, es a dir que no hagi fet cap estada anterior o que tot i haver fet estades anteriors encara que no sumi 3 mesos): 5 punts.
  • Si ha fet estades superiors a 3 mesos: 0 punts. 
 • Per totes les sol·licituds, tant d’estada llarga (més de 2 mesos)  com curta (de 15 a 30 dies)
  Any acadèmic dels doctorands (aquest criteri té 3 puntuacions possibles):
  • Doctorands de segon i tercer any durant el curs acadèmic: 5 punts.
  • Doctorands de primer any: 2,5 punts.
  • Doctorands en any de primera pròrroga : 1 punt.

En cas d’empat es tindrà en compte la trajectòria del doctorand (participació en congressos, articles, etc. ). Per a la valoració de les sol·licituds i l'adjudicació de les mobilitats es constituirà una comissió formada pel Vicerector de Relacions Internacionals, el Vicerector de Recerca i de Transferència i la Secretària Acadèmica de l’Escola de Doctorat, o les persones en qui deleguin

 

Períodes d'estada

Per a estades de llarga durada, el període d’estada és d’un mínim de 2 mesos a un màxim de 5 mesos.

Per a estades de curta durada, el període d’estada és d’un mínim de 15 dies a un màxim de 30 dies. No es podran fer dues estades curtes consecutives en la mateixa destinació.

Es podrà concedir un màxim de 5 mesos d’ajuts per doctorand en el marc d’aquesta convocatòria 2022/23.

Es poden fer fins a un total de 12 mesos per cada cicle d’estudis (veure apartat 8).

Les estades s’han de dur a terme durant el curs 2022/23.

En cas de rebre el subsidi de l’atur o altres beques per fer estades d’intercanvi a l’estranger contacteu amb l’organisme que concedeix l’ajut econòmic per determinar si és compatible o no amb la beca Erasmus+. Si no ho és, la participació dins el programa Erasmus+ es faria sense rebre ajut econòmic.

 

 

El SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación) és l’ens que distribueix els fons econòmics procedents de la Unió Europea per becar els doctorands participants en el programa Erasmus+. Les beques s’atorgaran seguint els mateixos criteris utilitzats durant el procés de selecció fins a cobrir la totalitat dels fons atorgats.

Es podrà finançar fins a un màxim de 5 mesos per estada. En cas de disponibilitat de fons, s’avaluarà la possibilitat de finançar la totalitat o part de l’estada que excedeix dels 5 mesos.

Els doctorands beneficiaris cobraran l’ajut provinent del programa Erasmus+ per transferència bancària en dos pagaments: el primer, després de marxar, per un import aproximat del 70% del total adjudicat. Per accedir al primer pagament caldrà haver lliurat: el conveni de subvenció original signat, haver emplenat l’apartat de dades bancàries al SIGMA, haver realitzat la prova de nivell d’idioma (veure apartat OLS) i lliurat el certificat d’arribada. Tots quatre passos són imprescindibles per a rebre el pagament.

El segon pagament, amb la quantitat restant, s’efectuarà quan l’estudiant hagi tornat tornat i hagi realitzat els següents tràmits:aportar el certificat d’estada signat per la universitat de destinació (on també han de constar clarament les dates d’inici i d’acabament de l’estada: dia, mes i any) i hagi emplenat l’informe sobre l’estada (veure informació detallada al dossier de l’estudiant Erasmus+ disponible al web de la UAB, enllaç Mobilitat i intercanvi). En el cas de les estades de 2 a 5 mesos, per al mes d’inici i el mes de finalització d’estada, que habitualment no són mesos complets, es tindrà en compte el dia d’anada i el de tornada i es pagarà proporcionalment als dies d’estada real d’aquells mesos (calculant en base a que un mes és igual a 30 dies).

En cas que no hi hagi ajuts per a tots els doctorands, es podrà fer l’estada de mobilitat amb el programa Erasmus+ en la modalitat “beca zero”.

Estudiants amb menys oportunitats

a) Ser doctorands de primer any que rebin l’ajut de fons comunitaris hagin estat beneficiaris d’una beca de règim general del Ministerio de Educación y Formación Profesional
b) Doctorands que tinguin la condició de refugiats o amb dret a protecció subsidiària o que hagin presentat la sol·licitud de protecció internacional a Espanya.
c) Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33%

Dotació de l'ajut - estades de llarga durada de 2 a 5 mesos

 •     Quadre dels imports dels ajuts segons els països de destinació:
PAÍS DE DESTINACIÓ IMPORTS
BECA SEPIE (FONS UE)
 Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, Liechtenstein, Luxemburg, Noruega, Regne Unit*, Suècia  310€/mes
 Alemanya, Àustria, Bèlgica, França, Grècia, Itàlia, Malta, Països Baixos, Portugal, Xipre  260€/mes
Antiga República Iugoslava de Macedònia, Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Polònia, República Txeca, Romania, Serbia, Turquia  210€/mes

* Regne Unit com a país associat.

 • Ajut addicional per estudiants amb menys oportunitats: 250€/mes:
 
Dotació de l'ajut - estades de curta durada de 15 a 30 dies
 • Del dia 1 al 14: 70€ al dia de suport individual.
 • Del dia 15 al 30: 50€ al dia de suport individual.
 • Ajut de viatge: 1 dia abans i 1 dia després de suport individual.
 • Ajut addicional per estudiants amb menys oportunitats: 150€ per estada.

L'estudiant presenta una proposta de destinació que ha de ser una Institució d'Educació Superior amb Carta Erasmus (ECHE) d'un dels països participants en el Programa Erasmus+.

A l'enllaç de la pàgina oficial Erasmus+ de la Comisió Eruropea trobareu el llistat de destinacions amb Carta Erasmus.

És imprescindible que existeixi un acord Erasmus vigent durant el curs en què es duu a terme l'estada  entre la UAB i la Institució d'Ensenyament Superior de destinació. En cas de no existir un acord vigent amb la universitat on vulgueu realitzar la mobilitat, se’n podrà signar un de nou, sempre i quan aquest acord arribi a l’Escola de Doctorat de la UAB abans que l'estada es realitzi.

L'interessat haurà d'acordar amb les institucions d'origen i de destinació amb anterioritat a la realització de l'estada el Learning Agreement, que és el document amb la proposta de la recerca que es durà a terme durant l'estada.

 • 1ª resolució: 26 de setembre de 2022, per a les sol·licituds rebudes entre
  el 5 i el 12 de setembre de 2022. Període d’acceptació / renúncia: fins al 3
  d'octubre de 2022. En aquesta resolució s ’atorgaran fins al 40% dels
  recursos disponibles.
 • 2ª resolució: 11 de novembre de 2022, per a les sol·licituds rebudes entre el 17
  i el 23 d'octubre de 2022. Període d’acceptació / renúncia: fins al 18 de
  novembre de 2022. En aquesta resolució s’atorgaran fins al 40% dels recursos
  disponibles.
 • 3ª resolució: 30 de març de 2023, per a les sol·licituds rebudes entre el 27 de febrer i el 17 de març de 2023. Període d’acceptació / renúncia: fins al 14 d’abril de 2023. En aquesta resolució s’atorgaran fins al 20% dels recursos disponibles.
 • 4ª resolució: 30 de juny de 2023, per a les sol·licituds rebudes entre el 15 de març i el 16 de juny de 2023. Període d’acceptació / renúncia: fins al 7 de juliol de 2023. En aquesta resolució s’atorgaran els recursos que no hagin estat assignats en les convocatòries anteriors.

Les resolucions es faran públiques al web de la UAB www.uab.cat, apartat Mobilitat i Intercanvi Internacional – Erasmus Estudis Doctorat – Resolucions i Documentació Obligatòria.

L’agència espanyola per Erasmus+ SEPIE posa a disposició de les institucions i organitzacions participants al programa Erasmus+ suport específic sobre temes relacionats amb la inclusió (necessitats especials, refugiats, persones amb menys recursos), que trobareu en aquest enllaç. En aquest document trobareu més informació.

Els participants, estudiants i personal docent i administratiu, podran presentar documentació per acollir-se a ajuts addicionals a la seva mobilitat. El suport a la inclusió és un suport financer per cobrir costos addicionals d'estudiants i personal amb menys oportunitats que participen en activitats de mobilitat del programa Erasmus+. Per accedir a aquest suport, els participants hauran de tenir reconeguda i qualificada legalment una discapacitat en grau igual o superior al 33%, o patir problemes físics, mentals o de salut degudament acreditats mitjançant la corresponent certificació mèdica, així com complir amb la resta de criteris d'admissibilitat establerts al Programa.

L'import cobrirà el 100% dels costos reals subvencionables que se sol·licitin, directament relacionats amb la seva discapacitat, a condició que no estiguin coberts a través de les categories pressupostàries de “viatges” (si fos pertinent) i “suport individual”, inclosa l'ajuda addicional per a estudiants amb menys oportunitats. (Entre les despeses subvencionables hi ha les següents: transport especial/adaptat del participant al país d'acollida, acompanyants, serveis professionals, visites preparatòries i altres despeses.)

Sol·licita l'ajuda mitjançant aquest formulari per les convocatòries del programa Erasmus KA131.

Tots els participants que sol·licitin “Suport a la inclusió” basat en costos reals hauran d'acreditar el seu grau de discapacitat i justificar documentalment davant la institució d'educació superior de origen o coordinador del consorci de mobilitat les despeses reals corresponents a l'import de la ajuda addicional rebuda.

En data 11 de novembre de 2022 es publica la segona resolució de places de la convocatòria Erasmus+ Estudis Doctorat pel curs 2022/23, podeu consultar la resolució a l'enllaç a la part inferior.

En data 27 de setembre de 2022 es publica la primera resolució de places de la convocatòria Erasmus+ Estudis Doctorat pel curs 2022/23, podeu consultar la resolució a l'enllaç a la part inferior.

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA