Graus - Informació acadèmica Tràmits acadèmics

Sol·licitud de certificats

Certificats

Per demanar un certificat acadèmic personal dels teus estudis, pots fer-ho online.

Per gestionar un altre tipus de certificat t’has d’adreçar a la gestió acadèmica de la teva facultat o escola. Ho pots fer personalment, per correu ordinari, per correu electrònic o per fax. En cas que facis la petició per correu electrònic o per fax, has de fer arribar la documentació original degudament signada a la teva gestió acadèmica per què es pugui iniciar el tràmit. El certificat pot ser del tipus següent:

 1. Trasllat d'expedient acadèmic.
 2. Certificat per a programes d'intercanvi.
 3. Altres.
Documentació
 •  Formulari de sol·licitud (original i fotocòpia).
 •  Comprovant del pagament.

A la sol·licitud hi han de figurar les dades següents:

 • Nom i cognoms.
 • DNI o passaport.
 • Data de naixement.
 • Nacionalitat.
 • Adreça completa (carrer/plaça/avinguda i núm., població, província, codi postal).
 • Telèfon.
 • Centre de la UAB on has cursat els estudis.
 • Tipus de certificat que sol·licites.
 • Idioma en què vols que estigui redactat el certificat (català o castellà).
 • Data i signatura.

Si ho especifiques, la gestió acadèmica et farà arribar el certificat per correu certificat amb justificant de recepció. Si tramites presencialment el teu certificat acadèmic personal a la gestió acadèmica, també et lliuraran el certificat en un arxiu en format PDF per correu electrònic.

Preus

Els preus per a les prestacions dels serveis acadèmics i administratius dels estudis oficials els estableix la Generalitat de Catalunya per a cada curs acadèmic, mitjançant el Decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya.

Pagament

1. Mitjançant un ingrés al compte bancari: 
Grup BBVA-CX ES48 0182 6035 43 0201609886
BIC: BBVAESMMXXX
A la teva sol·licitud hi has d'adjuntar el comprovant original de l'ingrés.

2. Amb moneder electrònic o, targeta de dèbit o de crèdit, a la gestió acadèmica del centre.

3. Mitjançant un ingrés al compte corrent que s'indica a l'abonaré que et lliuraran a la gestió acadèmica. El pagament s'ha d'efectuar durant els 10 dies següents i en el cas que necessitis el certificat immediatament, has d'adjuntar a la sol·licitud del certificat el justificant de l’ingrés bancari.
També pots lliurar la sol·licitud i fer efectiu l'abonaré posteriorment, durant els 10 dies indicats.

Tingues en compte
Idioma

Els certificats només es fan en català o en castellà. Els certificats acadèmics personals electrònics es fan en els tres idiomes: català, castellà i anglès.

Model de certificació

Les dades de l'expedient acadèmic se certifiquen només segons el model de certificat acadèmic personal establert per la UAB. No se certifiquen parts dels estudis.

Dades

Només se certifiquen les dades que estiguin documentades als arxius de la UAB.

Documentació relacionada

Certificat acadèmic. Sol·licitud