Màster Universitari en Neurociències

L’objectiu principal d’aquest programa de màster universitari és conèixer i entendre l’estructura i les funcions del sistema nerviós amb un enfocament clarament orientat a la recerca.

Pla d'estudis Màster Oficial - Neurociències

Perfil d'ingrés

Estudiants nacionals i internacionals que hagin cursat estudis de ciències de la salut o de la vida, o que tinguin experiència provada en aquests camps.

Coneixements

 • Reconèixer la disposició anatòmica del sistema nerviós, indicant el seu origen embrionari.
 • Reconèixer l'estructura cel·lular dels diferents tipus neuronals i de les cèl·lules glials.
 • Identificar el substrat cel·lular, bioquímic i funcional del sistema nerviós, tant en condicions normals com patològiques.
 • Identificar l'impacte de l'avanç socioeconòmic, mediambiental i cultural de la societat aportat per la recerca, la innovació i el desenvolupament tecnològic en l'àmbit de les neurociències.
 • Identificar la base neurobiològica del comportament, dels processos neurodegeneratius i de les estratègies neuroprotectores i de plasticitat del sistema nerviós.
 • Identificar les tècniques que permeten l'estudi del substrat neurobiològic del comportament, dels processos neurodegeneratius i de les estratègies neuroprotectores i de plasticitat del sistema nerviós.
 • Identificar la forma en què l'exposició casual o voluntària a substàncies modifica l'activitat del sistema nerviós, veient com repercuteix en l'àmbit de les neurociències.
 • Descriure la informació de la literatura científica de l'àmbit de les neurociències utilitzant els canals apropiats.

Habilitats

 • Analitzar l'organització anatòmica del sistema nerviós i la biologia cel·lular dels tipus cel·lulars que el constitueixen.
 • Analitzar el funcionament dels sistemes motors, sensorials i autònom, així com les funcions integradores cerebrals, utilitzant les tècniques experimentals que permeten el seu estudi.
 • Aplicar els estadígrafs amb correcció per a interpretar correctament les dades experimentals obtingudes a partir de l'experimentació realitzada en el sistema nerviós.
 • Utilitzar les tècniques que permeten l'estudi del substrat neurobiològic del comportament, dels processos neurodegeneratius i les estratègies neuroprotectores i de plasticitat del sistema nerviós.
 • Analitzar la base dels tractaments terapèutics en les patologies del sistema nerviós.
 • Desenvolupar projectes científics en l'àmbit de les neurociències.
 • Distingir entre cosificació, entitat neurològica i dignitat de la persona afectada per malalties del sistema nerviós.
 • Demostrar responsabilitat en la gestió de la informació i del coneixement de la neurociència.
 • Realitzar l'anàlisi estadística de les dades experimentals obtingudes, proporcionant les habilitats necessàries per a comunicar els resultats científics d'una forma efectiva.

Competències

 • Interpretar l'anatomia del sistema nerviós i dels preparats histològics obtinguts a partir d'aquest.
 • Explicar, tant a un públic especialitzat en les neurociències com a un llec, com funciona el metabolisme del sistema nerviós, els processos de transmissió química i la farmacologia basada en receptors, transportadors i enzims del metabolisme de neurotransmissors o dels seus mecanismes de transducció.
 • Dissenyar projectes científics en l'àmbit de les neurociències.
 • Analitzar la informació en la literatura científica utilitzant els recursos apropiats per a plantejar i contextualitzar un tema de recerca en el context dels sistemes nerviosos central i perifèric.
 • Comunicar eficaçment contextos i resultats de recerca en neurociències, utilitzant mitjans orals o escrits en llengua anglesa.
 • Integrar-se, en el si de la neurociència, en equips multidisciplinaris, i en entorns culturals i científics diversos, creant i mantenint un clima de col·laboració obert i de treball en equip.
 • Actuar en el desenvolupament de projectes en neurociències amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics, d'acord amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible.
 • Avaluar desigualtats per raó de sexe/gènere que tenen lloc en l'àmbit de neurociències.