Màster Universitari en Neurociències

L’objectiu principal d’aquest programa de màster universitari és conèixer i entendre l’estructura i les funcions del sistema nerviós amb un enfocament clarament orientat a la recerca.

Pla d'estudis Màster Oficial - Neurociències

Perfil d'ingrés

L'estudiant ideal és un graduat que hauria d'exhibir:

a. Profund afany de coneixement, que el motivi per emprendre una etapa llarga i exigent de formació científica.
b. Imaginació, creativitat i disposició positiva cap l'esforç i la superació personal, característiques necessàries per dur a feliç terme un projecte d'investigació.
c. Facilitat per expressar-se en llengües diferents de la materna, demostrant la seva capacitat d'integrar en entorns culturalment diferents.

Competències bàsiques

 • Tenir coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Competències específiques

 • Reconèixer l'estructura anatòmica i cel·lular del sistema nerviós, la biologia cel·lular dels diferents tipus neuronals i de les cèl·lules glials, i plantejar aproximacions experimentals que permetin el seu estudi.
 • Analitzar el funcionament dels sistemes motors, sensorials i autònom, així com les funcions integradores cerebrals, sent capaç d'utilitzar les tècniques experimentals que permeten el seu estudi.
 • Explicar com funciona el metabolisme intermediari del sistema nerviós, els processos de transmissió química i la farmacologia basada en receptors, transportadors i enzims del metabolisme de neurotransmissors o dels seus mecanismes de transducció.
 • Identificar i utilitzar les tècniques que permeten l'estudi del substrat neurobiològic del comportament, dels processos neurodegeneratius i les estratègies neuroprotectores i de plasticitat del sistema nerviós.
 • Raonar la base dels tractaments terapèutics en les patologies del sistema nerviós.
 • Concebre, dissenyar, desenvolupar i sintetitzar projectes científics en l'àmbit de les neurociències.

Competències transversals

 • Buscar informació en la literatura científica utilitzant els canals apropiats i integrar aquesta informació per plantejar i contextualitzar un tema d'investigació.
 • Comunicar eficaçment contextos i resultats de recerca en neurociències, utilitzant mitjans orals o escrits, en llengua anglesa.
 • Integrar-se en equips multidisciplinaris en entorns culturals i científics diversos, creant i mantenint un clima de col·laboració obert i de treball en equip.
 • Demostrar responsabilitat en la gestió de la informació i del coneixement.
 • Desenvolupar un profund sentit de la responsabilitat i respecte per les persones afectades de malalties del sistema nerviós, i pels seus familiars.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.