Màster Universitari en Neurociències

L’objectiu principal d’aquest programa de màster universitari és conèixer i entendre l’estructura i les funcions del sistema nerviós amb un enfocament clarament orientat a la recerca.

Admissió Màster Oficial - Neurociències

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Els requisits d'admissió són els següents:

Llicenciats o graduats en Ciències Biomèdiques, Biologia, Bioquímica, Biotecnologia, Psicologia, Farmàcia, Medicina, o en general de l'àmbit de les biociències. També podran accedir al màster els titulats en estudis similars europeus o d'altres països.

Estar en possessió del títol de B1 d'anglès del marc comú europeu de referència per a les llengües. En el cas que l'alumne no tingui certificat realitzarà una entrevista amb el coordinador.

Criteris de selecció

En el cas que el nombre d'inscrits superi el de places ofertes, l'adjudicació de places es farà d'acord amb els següents criteris de prelació:

1. Expedient acadèmic (65%)
2. Experiència investigadora (30%) acreditada mitjançant:
  • a) Articles publicats
  • b) Comunicacions a congressos
  • c) Participació en projectes d'investigació i/o estades en laboratoris de recerca
  • d) Beques de recerca
  • e)Cartas de recomanació de professors i/o investigadors
  • f) Altres
3. Carta de motivació (5%)