Recerca

Sistema de Gestió de Qualitat

Com s'organitza el sistema de qualitat?

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) és una institució de dret públic, amb personalitat i patrimoni propis que actua en règim d'autonomia d'acord amb les lleis.
 
Seguint la política de la UAB, d'assolir i mantenir un alt nivell de qualitat en tots els aspectes relacionats amb les activitats de recerca, s'ha implantat a l'Àmbit de Recerca i Innovació un sistema de gestió de la qualitat, basat en l'estàndard internacional ISO 9001, amb els objectius següents:

  • Assegurar que tots els serveis oferts i prestats, satisfan els requisits de les parts interessades a qui van destinats
  • Fer més eficients els processos
  • Millorar la satisfacció de totes les parts, tant internament com externament
  • Reduir els riscos i les incidències
  • Desenvolupar les capacitats d'R+D+I del conjunt de grups de recerca i de les estructures de suport cientificotècniques
  • Fer-ne visible la producció científica

El compromís de l'Àmbit de Recerca en el desenvolupament, la implantació i la millora continuada d'aquest sistema de gestió de la qualitat s'estableix, entre d'altres, en la política de qualitat.

Les unitats administratives i de gestió, descrites en l'organigrama de l'Àmbit de Recerca, gestionen i promouen les capacitats i les activitats de recerca de la UAB i, en coordinació amb el Parc de Recerca UAB (PRUAB), garanteixen la transferència de coneixement cap a l'entorn social i productiu, i enforteixen la visió de la UAB com a agent actiu en el desenvolupament econòmic i social.

L'organització per processos de les activitats que desenvolupa i ofereix l'Àmbit de Rercerca, tal com es mostra en el mapa de processos, permet treballar més eficaçment, mesurar-ne el funcionament i millorar de manera continuada.