Recerca

Política de Qualitat

POLÍTICA DE QUALITAT

L’Àmbit de Recerca, Transferència i Innovació de la UAB amb l'afany de satisfer els requeriments dels usuaris i de totes les parts interessades (incloent-hi tota la comunitat de la UAB, les altres universitats, i la societat en general), els requisits relatius als serveis, els requisits legals i reglamentaris i els de la pròpia organització, disposa d’un sistema de gestió de la qualitat integrat amb el sistema de garantia intern de qualitat de la UAB.

Aquest fonament es desenvolupa tant en la missió, la visió i els valors com en els objectius de qualitat.

La missió de l’Àmbit de Recerca, Transferència i Innovació és:

 • Promoure i gestionar les capacitats i les activitats d'R+D+I de la UAB: donant suport al desenvolupament de les polítiques i els projectes estratègics que es defineixin en els vicerectorats corresponents, gestionant de manera eficaç, eficient i amb criteris de qualitat els processos relacionats amb aquest àmbit, potenciant la internacionalització dels grups de recerca i facilitant la transferència de coneixement cap a l’entorn social i productiu

La visió a la qual aspira és:

 • Transformar l’Àmbit de Recerca, Transferència i Innovació en un punt de referència d’informació, assessorament i gestió, per tal de donar suport a tota la comunitat universitària de la UAB, en les activitats de recerca, internacionalització i transferència del coneixement
 • Convertir l’Àmbit de Recerca, Transferència i Innovació en la impulsora d’una cultura de qualitat mitjançant un servei orientat a l’usuari
 • Proporcionar als professionals de l’Àmbit de Recerca, Transferència i Innovació un entorn de treball que contribueixi al compliment d'aquests reptes, oferint oportunitats, incentius i formació que facilitin la creativitat i l'exploració de nous espais d'organització i el desenvolupament de serveis innovadors adequats a les demandes actuals i futures dels usuaris

Fomentant els següents valors:

 • La integritat
 • El lideratge basat en les persones
 • El respecte mitjançant una política d’informació transparent en totes les direccions
 • La tolerància al fracàs: una cultura que no penalitzi el fracàs, per estimular que la gent s'arrisqui a innovar
 • El foment del treball en equip, transmetent valors i donant exemple

La Vicegerència de Recerca es compromet a:

 • Proporcionar els recursos humans i materials necessaris per mantenir el sistema de gestió de la qualitat i per assolir els objectius de qualitat
 • Complir els requisits de l’organització i dels usuaris
 • Millorar contínuament l’eficàcia del sistema de gestió de la qualitat seguint els estàndards de la UAB, aconseguint que cada integrant de l'equip humà sigui un promotor de millores per a l’usuari i d’oportunitats del grup
 • Comunicar tant la política com els objectius de qualitat i revisar anualment el contingut d’aquesta política per garantir-ne l’adequació continuada


Iván Martínez Flores
Vicegerent de Recerca
9 de Març de 2023

POLÍTICA DE QUALITAT DE L'ÀMBIT DE RECERCA