Oficina Virtual de Recerca UAB

En aquesta pàgina podeu trobar els tràmits de recerca que podeu fer on-line.

Per cada tràmit trobareu l'explicació del procediment que cal seguir, així com les dades de contacte per si teniu qualsevol dubte.

DESCRIPCIÓ 
Servei de tramitació de dades de recerca de la UAB als diferents àmbits de la universitat i a persones i institucions alienes.


SOL·LICITUD 
Per a sol·licitar les dades ompliu el següent formulari.

RESOLUCIÓ
La documentació sol·licitada s’enviarà a l’adreça sol·licitant en els terminis que s’indiquen al formulari (set dies en tràmit habitual i tres en el tràmit urgent, sempre que sigui possible).
En el cas de persones o institucions externes a la universitat no es trametran dades d’especial protecció. 

RESPONSABLE I CONTACTE 
La Unitat de Gestió de Dades de l’Àrea de Gestió de la Recerca i la UAB segueixen les normes establertes per la Llei Orgànica 3/2018 i el Reglament Europeu (RGPD) i estan registrades a l’Agència Catalana de Protecció de Dades. 

Unitat de Gestió de Dades (Àrea de Gestió de la Recerca)
Telèfon: 93 581 42 16 
Correu electrònic: agr.gestio.dades@uab.cat
 

DESCRIPCIÓ
Tramitació per l’avaluació de projectes de recerca amb animals i humana pel que fa als aspectes ètics, per la Comissió d’Ètica en Experimentació Animal i Humana (CEEAH).
La sol·licitud l’ha de presentar el o la investigadora responsable del projecte, Dr/a de la UAB.

SOL·LICITUD
Per a sol·licitar l'avaluació cal presentar el projecte mitjançant l’aplicació de la intranet de la UAB.

RESOLUCIÓ
El vostre projecte serà avaluat en Comissió d’Ètica en Experimentació Animal i Humana i se us informarà de la seva resolució.

RESPONSABLE I CONTACTE
Comissió d’Ètica en Experimentació Animal i Humana
Telèfon: 93 581 3146
Correu electrònic: ceeah@uab.cat

DESCRIPCIÓ
Sol·licitud d'adscripció (alta) a un Centre de Recerca o Institut de la UAB, de personal docent i investigador de la UAB.
Podeu consultar la Normativa d’adscripció a un Institut/CER.
La sol·licitud l'ha de presentar la persona interessada.

SOL·LICITUD
Primer
. Ompliu el formulari electrònic de Sol·licitud d'adscripció
Un cop l'envieu (botó ENVIAR), us apareixerà l'opció de DESCARREGA COM A PDF, descarregueu-lo i signeu-lo electrònicament. Podeu consultar els certificats digitals reconeguts a la UAB a la web de la seu electrònica

Segon. A més de la sol·licitud, heu d'aportar, degudament complimentats, passats a PDF i signats electrònicament, els següents informes: 

Informe del director de departament sobre l’adscripció de personal acadèmic a un institut/CER

Informe de l’Institut/CER d’acollida sobre l’adscripció de personal acadèmic a l’institut/CER.

Tercer. Aquests tres documents (la sol·licitud i els dos informes) cal que els presenteu al Registre Telemàtic de la UAB

RESOLUCIÓ
La vostra sol·licitud serà valorada en Comissió d'Investigació i se us informarà de la seva resolució.

RESPONSABLE I CONTACTE
Unitat de Gestió de Recursos (Àrea de Gestió de la Recerca)
Telèfon: 93 581 3738
Correu electrònic: agr.gestio.recursos@uab.cat 
 

DESCRIPCIÓ
Sol·licitud de modificació del percentatge d'adscripció a un Centre de Recerca o Institut de la UAB, de personal docent i investigador de la UAB. 
Podeu consultar la Normativa d’adscripció a un Institut/CER.
La sol·licitud l'ha de presentar la persona interessada.

SOL·LICITUD
Primer
. Ompliu el formulari electrònic de Sol·licitud de modificació
Un cop l'envieu (botó ENVIAR), us apareixerà l'opció de DESCARREGA COM A PDF, descarregueu-lo i signeu-lo electrònicament. Podeu consultar els certificats digitals reconeguts a la UAB a la web de la seu electrònica

Segon. A més de la sol·licitud, heu d'aportar, degudament complimentats, passats a PDF i signats electrònicament, els següents informes: 
Informe del director de departament sobre l’adscripció de personal acadèmic a un institut/CER
Informe de l’Institut/CER d’acollida sobre l’adscripció de personal acadèmic a l’institut/CER.

Tercer. Aquests tres documents (la sol·licitud i els dos informes) cal que els presenteu al Registre Telemàtic de la UAB

RESOLUCIÓ
La vostra sol·licitud serà valorada en Comissió d'Investigació i se us informarà de la seva resolució.

RESPONSABLE I CONTACTE
Unitat de Gestió de Recursos (Àrea de Gestió de la Recerca)
Telèfon: 93 581 3738
Correu electrònic: agr.gestio.recursos@uab.cat 

DESCRIPCIÓ
Sol·licitud de desadscripció d'un Centre de Recerca o Institut de la UAB, de personal docent i investigador de la UAB.
Podeu consultar la Normativa de desadscripció a un Institut/CER.
La sol·licitud la pot presentar la persona interessada (personal docent i investigador), la direcció del departament, de l'Institut universitari d'investigació o del centre de recerca.

SOL·LICITUD
Primer
. Ompliu el formulari electrònic de Sol·licitud de baixa
Un cop l'envieu (botó ENVIAR), us apareixerà l'opció de DESCARREGA COM A PDF, descarregueu-lo i signeu-lo electrònicament. Podeu consultar els certificats digitals reconeguts a la UAB a la  web de la seu electrònica

Segon. Cal que presenteu aquesta sol·licitud al Registre Telemàtic de la UAB

RESOLUCIÓ
La vostra sol·licitud serà valorada en Comissió d'Investigació i se us informarà de la seva resolució.

RESPONSABLE I CONTACTE
Unitat de Gestió de Recursos (Àrea de Gestió de la Recerca)
Telèfon: 93 581 3738
Correu electrònic:  agr.gestio.recursos@uab.cat 
 

DESCRIPCIÓ
Sol·licitud d'adscripció (alta) a un Centre d'Estudis i de Recerca o Institut amb personalitat jurídica pròpia (Ens Vinculats), de personal docent i investigador de la UAB.
Podeu consultar la Normativa d’adscripció a un Institut/CER amb personalitat jurídica pròpia.
La sol·licitud l'ha de presentar la persona interessada.

SOL·LICITUD
Primer
. Ompliu el formulari electrònic de Sol·licitud d'adscripció
Un cop l'envieu (botó ENVIAR), us apareixerà l'opció de DESCARREGA COM A PDF, descarregueu-lo i signeu-lo electrònicament. Podeu consultar els certificats digitals reconeguts a la UAB a la web de la seu electrònica

Segon. A més de la sol·licitud, heu d'aportar, degudament complimentats, passats a PDF i signats electrònicament, els següents informes: 

Informe del director de departament sobre l’adscripció de personal acadèmic a un institut/CER

Informe de l’Institut/CER d’acollida sobre l’adscripció de personal acadèmic a l’institut/CER.

Tercer. Aquests tres documents (la sol·licitud i els dos informes) cal que els presenteu al Registre Telemàtic de la UAB

RESOLUCIÓ
La vostra sol·licitud serà valorada per la Comissió delegada de l'Equip de Govern competent en matèria de recerca i transferència i se us informarà de la seva resolució.

Paral·lelament des de l'Àmbit de Recerca es procedirà a la gestió del conveni institucional o addenda corresponent, entre la UAB i l'Ens Vinculat.

RESPONSABLE I CONTACTE
Àrea de Gestió de la Recerca
Telèfon: 93 581 3732
Correu electrònic: a.gestio.recerca@uab.cat 
 

DESCRIPCIÓ
Sol·licitud de modificació de l'adscripció a un Centre d'Estudis i de Recerca o Institut amb personalitat jurídica pròpia (Ens Vinculats), de personal docent i investigador de la UAB.
Podeu consultar la Normativa d’adscripció a un Institut/CER amb personalitat jurídica pròpia.
La sol·licitud l'ha de presentar la persona interessada.

SOL·LICITUD
Primer
. Ompliu el formulari electrònic de Sol·licitud de modificació de l'adscripció
Un cop l'envieu (botó ENVIAR), us apareixerà l'opció de DESCARREGA COM A PDF, descarregueu-lo i signeu-lo electrònicament. Podeu consultar els certificats digitals reconeguts a la UAB a la web de la seu electrònica

Segon. A més de la sol·licitud, heu d'aportar, degudament complimentats, passats a PDF i signats electrònicament, els següents informes: 

Informe del director de departament sobre l’adscripció de personal acadèmic a un institut/CER

Informe de l’Institut/CER d’acollida sobre l’adscripció de personal acadèmic a l’institut/CER.

Tercer. Aquests tres documents (la sol·licitud i els dos informes) cal que els presenteu al Registre Telemàtic de la UAB

RESOLUCIÓ
La vostra sol·licitud serà valorada per la Comissió delegada de l'Equip de Govern competent en matèria de recerca i transferència i se us informarà de la seva resolució.

Paral·lelament des de l'Àmbit de Recerca es procedirà a la gestió de l'addenda al conveni institucional corresponent, entre la UAB i l'Ens Vinculat.

RESPONSABLE I CONTACTE
Àrea de Gestió de la Recerca
Telèfon: 93 581 3732
Correu electrònic: a.gestio.recerca@uab.cat 
 

DESCRIPCIÓ
Sol·licitud de desadscripció a un Centre d'Estudis i de Recerca o Institut amb personalitat jurídica pròpia (Ens Vinculats), de personal docent i investigador de la UAB.
Podeu consultar la Normativa d’adscripció a un Institut/CER amb personalitat jurídica pròpia.
La sol·licitud la pot presentar la persona interessada (personal docent i investigador), la direcció del departament, de l'Institut universitari d'investigació o del centre de recerca.

SOL·LICITUD
Primer
. Ompliu el formulari electrònic de Sol·licitud de desadscripció
Un cop l'envieu (botó ENVIAR), us apareixerà l'opció de DESCARREGA COM A PDF, descarregueu-lo i signeu-lo electrònicament. Podeu consultar els certificats digitals reconeguts a la UAB a la web de la seu electrònica

Segon. Aquest document cal que el presenteu al Registre Telemàtic de la UAB

RESOLUCIÓ
La vostra sol·licitud serà valorada per la Comissió delegada de l'Equip de Govern competent en matèria de recerca i transferència i se us informarà de la seva resolució.

Paral·lelament des de l'Àmbit de Recerca es procedirà a la gestió de la rescissió del conveni institucional o l'addenda corresponent, entre la UAB i l'Ens vinculat.

RESPONSABLE I CONTACTE
Àrea de Gestió de la Recerca
Telèfon: 93 581 3732
Correu electrònic: a.gestio.recerca@uab.cat 

DESCRIPCIÓ
Sol·licitud de reconeixement d’activitats de recerca a l’empara de l’article 21.1 de la Llei 24/2015, de 24 de juliol, de patents.
Podeu consultar la Normativa d’acreditació de tasques de recerca.
La sol·licitud l'ha de presentar la persona interessada.

SOL·LICITUD
Primer
. Ompliu el formulari electrònic de Sol·licitud d'acreditació de tasques de recerca
Un cop l'envieu (botó ENVIAR), us apareixerà l'opció de DESCARREGA COM A PDF, descarregueu-lo i signeu-lo electrònicament. Podeu consultar els certificats digitals reconeguts a la UAB a la web de la seu electrònica

Segon. A més de la sol·licitud, heu d'aportar, degudament complimentats, passats a PDF i signats electrònicament, el vostre curriculum vitae on identifiqui l’activitat de recerca que motiva la sol·licitud i un informe favorable dels vostres responsables orgànics i funcionals 

Tercer. Aquests documents (la sol·licitud, el curriculum vitae i l'informe) cal que els presenteu al Registre Telemàtic de la UAB

RESOLUCIÓ
La vostra sol·licitud serà valorada per la Comissió ad hoc delegada de la Comissió d'Investigació i se us informarà de la seva resolució.

RESPONSABLE I CONTACTE
Unitat de Gestió de Recursos (Àrea de Gestió de la Recerca)
Telèfon: 93 581 3738
Correu electrònic:   agr.gestio.recursos@uab.cat 
 

DESCRIPCIÓ Tramitació de l'autorització de participació en projectes i grups externs a la UAB. La sol·licitud l'ha de presentar la persona interessada.

SOL·LICITUD
Per a sol·licitar l'autorització ompliu la següent  Sol·licitud de participació en Projectes Externs

RESOLUCIÓ
La vostra sol·licitud serà valorada pel Vicerectorat i se us informarà de la seva resolució.

RESPONSABLE I CONTACTE
Unitat de Gestió de Recursos (Àrea de Gestió de la Recerca)
Telèfon: 93 581 3738
Correu electrònic: agr.gestio.recursos@uab.cat 
 

La sol·licitud l'ha de presentar el o la coordinadora del grup.

SOL·LICITUD
Per a sol·licitar el reconeixement com a grup ompliu la següent  Sol·licitud pel reconeixement com a Grup de Recerca Singular de la UAB  

RESOLUCIÓ
La vostra sol·licitud serà valorada per la Comissió d’Investigació  i se us informarà de la seva resolució.

RESPONSABLE I CONTACTE
Unitat de Gestió de Dades (Àrea de Gestió de la Recerca)
Telèfon: 93 581 3437
Correu electrònic: agr.gestio.dades@uab.cat
 

DESCRIPCIÓ
Tramitació de la sol·licitud per l'adscripció o desadscripció a un Grup de Recerca Singular de la UAB.
La sol·licitud l'ha de presentar el o la coordinadora del grup.

SOL·LICITUD
Per a sol·licitar l'adscripció o desadscripció a un Grup de Recerca Singular de la UAB ompliu el formulari electrònic de Sol·licitud d'adscripció o desadscripció a un Grup de Recerca

Un cop l'envieu (botó ENVIAR), us apareixerà l'opció de DESCARREGA COM A PDF, descarregueu-lo i signeu-lo electrònicament. Podeu consultar els certificats digitals reconeguts a la UAB a la web de la seu electrònica
 

Aquesta sol·licitud, en PDF i signada electrònicament, cal que la presenteu al Registre Telemàtic de la UAB

RESOLUCIÓ
La vostra sol·licitud serà valorada en Comissió d'Investigació i se us informarà de la seva resolució.

RESPONSABLE I CONTACTE
Unitat de Gestió de Dades (Àrea de Gestió de la Recerca)
Telèfon: 93 581 42 16 
Correu electrònic: agr.gestio.dades@uab.cat
 

L'Oficina de Projectes Internacionals ofereix un servei d’avaluació de pre-propostes per a aquells investigadors i investigadores que volen presentar una proposta coordinada per la UAB. Ompliu aquest formulari.