Protecció de dades

Normativa vigent

Normativa sobre protecció de dades personals

Les principals disposicions normatives que regulen o tenen incidència en matèria de protecció de dades personals són les següents

 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades, i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD)
 • Directiva (UE) 2016/680 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relativa a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals per part de les autoritats competents per a finalitats de prevenció, investigació, detecció o enjudiciament d’infraccions penals o d’execució de sancions penals, i a la lliure circulació d’aquestes dades, i pel que es deroga la Decisió Marc 2008/977/JAI del Consell
 • Directiva 2011/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, relativa a l’aplicació dels drets dels pacients en l’assistència sanitària transfronterera
 • Directiva 2006/24/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de març de 2006, sobre la conservació de dades generades o tractades en relació amb la prestació de serveis de comunicacions electròniques d’accés públic o de xarxes públiques de comunicacions, i pel que es modifica la Directiva 2002/58/CE
 • Directiva 2003/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de novembre de 2003, relativa a la reutilització de la informació del sector públic
 • Directiva 2002/58/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de juliol de 2002, relativa al tractament de dades personals i la protecció de la intimitat en el sector de les comunicacions electròniques
 • Reglament (CE) Nº 45/2001 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de desembre de 2000, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals per part de les institucions i els organismes comunitaris, i a la lliure circulació d’aquestes dades
 • Conveni 108 del Consell d’Europa, de 28 de gener de 1981, per a la protecció de les persones pel que fa  al tractament automatitzat de dades de caràcter personal
 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD)
 • Constitució Espanyola de 1978
 • Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006.
 • Llei 25/2007, de 18 d’octubre, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques i a les xarxes públiques de comunicacions
 • Llei 32/2010, d’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades
 • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, dret a la informació pública i bon govern (Estat)
 • Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, dret a la informació pública i bon govern (Generalitat de Catalunya)
 • Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública.
 • Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació clínica (Generalitat de Catalunya)
 • Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d’informació i documentació clínica (Estat)
 • Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic
 • RD 311/2022, de 3 de maig, pel que es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’administració electrònica
 • Llei 6/2020, d'11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels sereis electrònics de confiança
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de es administracions públiques
 • Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic
 • Llei 14/2001, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació
 • Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció
 • Instrucció 1/1999, de 10 de febrer, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) sobre el tractament de dades de caràcter personal mitjançant càmeres amb fins de videovigilància
 • Normativa per al tractament de dades de caràcter personal a la Universitat Autònoma de Barcelona (Consell de Govern de 17 de març de 2021)
 • Protocol per a la cessió de dades de caràcter personal a les forces i cossos de seguretat i a les autoritats judicials
 • Protocol per a l'accés a la informació digital en mitjans de la UAB dels membres difunts de la comunitat universitària
 • Instrucció 10/2020 sobre la protecció de dades en matèria de docència virtual i d'avaluacions en líniea
 • Instrucció 8/2020 sobre la protecció de dades en matèria de reunions virtuals de treball