Criteris de selecció

Per cursar un minor cal presentar la sol·licitud de preinscripció en el període habilitat a aquest efecte, una vegada superats 60 crèdits del grau que s'està cursant, i faltant per matricular, com a mínim, 30 crèdits optatius del mateix grau.

Un cop iniciat un minor, no es pot accedir a un altre minor.

Estan exclosos del Mínor a Cultura Clàssica els estudiants dels graus en Estudis Clàssics i en Ciències de l'Antiguitat. 

L'estudiant té dret a abandonar els estudis de mínor. En aquest cas ha de completar l'optativitat de la titulació amb altres assignatures optatives del seu pla d'estudis, però, en cap cas, amb assignatures d'un altre mínor.

L'admissió i la matriculació al mínor requereixen el compliment de la normativa de matrícula i acadèmica general de la UAB.

No es proposa cap prova de selecció prèvia, encara que es recomana als candidats que sol·licitin una entrevista orientativa amb el professorat responsable del Mínor. Si la demanda supera l'oferta, es podrà seleccionar els estudiants segons la idoneïtat del seu perfil i el seu expedient acadèmic.

Procés i calendari

2n Període Procés
De l'11 al 17 de juliol de 2023 Preinscripció
(a través del web)
5 de setembre de 2023  (data límit) Resolució
Segons el calendari de cada centre Inici de les classes
Segons el calendari de cada centre Matrícula

Matrícula

A la gestió acadèmica del centre on l'estudiant estigui cursant els estudis de grau.
Si l'estudiant rep l'admissió al mínor abans que hagi fet la matrícula ordinària dels estudis de grau, pot matricular les assignatures del mínor seguint el procés de matrícula ordinari establert al seu centre, habitualment l'automatrícula. En canvi, si l'estudiant rep l'admissió al mínor posteriorment a la matrícula ordinària dels estudis de grau, cal que s'adreci a la gestió acadèmica del seu centre per dur a terme la modificació de la matrícula. En aquests casos no es cobra cap taxa addicional per modificar la matrícula.

El primer curs d'admissió al mínor cal matricular-se d'un mínim de 12 crèdits.

Facultat de Filosofia i Lletres
https://www.uab.cat/lletres/
Cada any s'ofereixen 25 places de nou accés al mínor.
Coordinació acadèmica

Óscar de la Cruz
Tel. 93 581 48 26
Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana


Preu
El preu del mínor el marca la titulació de grau que cursi l'estudiant.

Com fer la Preinscripció al Mínor  
Per saber com fer la Preinscripció al Mínor, seguiu les instruccions en aquest manual.