Mínor en Estudis Literaris i Culturals

Criteris de selecció

Per cursar un minor cal presentar la sol·licitud de preinscripció en el període habilitat a aquest efecte, una vegada superats 60 crèdits del grau que s'està cursant, i faltant per matricular, com a mínim, 30 crèdits optatius del mateix grau.

Un cop iniciat un minor, no es pot accedir a un altre minor.

No poden accedir a aquest mínor els alumnes que cursin els graus següents: Estudis Anglesos, Llengua i Literatura Espanyola, i Filologia catalana: Estudis de Literatura i Lingüística.

L'admissió i la matriculació al mínor requereixen el compliment de la normativa de matrícula i acadèmica general de la UAB.

L'estudiant té dret a abandonar els estudis de mínor. En aquest cas ha de completar l'optativitat de la titulació amb altres assignatures optatives del seu pla d'estudis, però, en cap cas, amb assignatures d'un altre mínor.

Procés i calendari

Gestió del procés de selecció: Gestió Acadèmica de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Matriculació dels alumnes admesos: la matrícula de les assignatures del mínor es fa simultàniament amb la resta d'assignatures del grau que s'estigui cursant.
Si l'estudiant rep l'admissió al mínor abans que hagi fet la matrícula dels estudis de grau, pot matricular-se de les assignatures del mínor seguint el procés de matrícula ordinari establert al seu centre, habitualment l'automatrícula. En canvi, si l'estudiant rep l'admissió al mínor amb posterioritat a la matrícula ordinària dels estudis de grau, cal que s'adreci a la gestió acadèmica del seu centre per dur a terme la modificació de la matrícula. En aquests casos no es cobra cap taxa addicional per modificació de matrícula.
El primer curs d'admissió al mínor cal matricular-se d'un mínim de 12 crèdits.

2n Període Procés
De l'11 al 17 de juliol de 2023 Preinscripció
(a través del web)
5 de setembre de 2023  (data límit) Resolució
Segons el calendari de cada centre Inici de les classes
Segons el calendari de cada centre Matrícula
Facultat de Filosofia i Lletres
https://www.uab.cat/lletres/
Cada any s'ofereixen 20 places de nou accés al mínor.
Coordinació acadèmica
Jordi Julià Garriga
Tel. 581 23 45
jordi.julia@uab.cat
Departament de Filologia Espanyola
Preu
El preu del mínor el marca la titulació de grau que cursi l'estudiant.

Com fer la Preinscripció al Mínor  
Per saber com fer la Preinscripció al Mínor, seguiu les instruccions en aquest manual.