• Diploma d'Especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 4461/3
 • 3a edició
 • Modalitat: Online
 • Crèdits: 30 ECTS
 • Inici: 09/10/2023
 • Final: 15/09/2024
 • Places: 39
 • Orientació: Professional
 • Preu: 1800 €
 • Idioma de docència: Català
 • Lloc: Facultat de Traducció i Interpretació
La diplomatura de postgrau de Correcció i Assessorament Lingüístic és la successora de les diplomatures de Correcció i de Qualitat Lingüística (oferta entre els cursos 2000-2001 i 2013-2014, 14 edicions en total) i d'Assessorament Lingüístic en els Mitjans Audiovisuals (oferta entre els cursos 2005-2006 i 2013-2014, 9 edicions en total) i reprèn l'oferta de títols propis de la UAB en matèria de Correcció i Assessorament Lingüístic.

A partir del curs 2020-2021, la diplomatura de postgrau de Correcció i Assessorament Lingüístic és en línia.

Sortides professionals

- Correcció lingüística com a professional autònom.
- Correcció lingüística en editorials, diaris i serveis lingüístics.
- Serveis d'assessorament lingüístic en emissores de ràdio i televisió en català.
- Serveis d'assessorament lingüístic en empreses de doblatge i de subtitulació.

Pràctiques

Aquest programa inclou unes pràctiques professionals obligatòries de 10 ECTS en les
empreses col·laboradores. Aquests 10 ECTS es desglossen en 4 ECTS de presència física de l'alumne/a a l'empresa o institució de pràctiques (o de teletreball) i 6 ECTS centrades en l'elaboració de la memòria de pràctiques, incloent-hi tutories i avaluació.

Dins del còmput de 4 ECTS s'inclouen els apartats següent:
- Tutoria de pràctiques amb la coordinació del postgrau.
- Entrevista de presentació de l'alumne/a al lloc de pràctiques.
- Preparació de les pràctiques.
- Seguiment de les pràctiques.
- Realització d'algunes feines fora del lloc de pràctiques.

L'elaboració de la memòria de pràctiques inclou els apartats següents:
- Preparació de la memòria de pràctiques.
- Redacció de la memòria de pràctiques.
- Rectificació de la memòria de pràctiques (si escau).

Totes les empreses col·laboradores disposen d'unitats o persones especialitzades que exerceixen la funció de tutor que vetlla pel compliment dels objectius de pràctiques. Aquest tutor o tutora de pràctiques actua en coordinació amb el tutor o la tutora del postgrau, sobretot en el moment d'avaluar les competències assolides pels alumnes, la qual cosa sempre es fa a partir d'un qüestionari preestablert per la coordinació del postgrau. El desenvolupament de les pràctiques varia en funció de cada institució, però sempre es respecta la màxima que les pràctiques siguin realistes, tutelades i prioritàriament presencials. Realistes vol dir que els alumnes s'han d'inserir en el procés de treball habitual de l'empresa, sense detriment d'una possible primera fase de formació a partir d'activitats prefabricades; tutelades vol dir que el responsable de les feines que facin els alumnes sempre serà el tutor o la tutora del lloc de pràctiques, que en tot moment ha de dirigir el procés de pràctiques (des de l'assignacióde pràctiques fins a la valoració dels resultats), i presencials vol dir que, prioritàriament, almenys el 90% de les hores de pràctiques s'han de fer a la seu de l'empresa, en contacte directe amb el tutor o la tutora de pràctiques.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.