Pla d'estudis Grau en Enginyeria d'Automoció

Competències bàsiques

 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques

 • Aplicar els principis bàsics de matemàtiques, física, química, expressió gràfica i informàtica per resoldre problemes d'enginyeria.
 • Desenvolupar-se en un entorn empresarial mitjançant el concepte d'empresa, els principis bàsics d'organització i gestió d'empreses, els sistemes de producció industrial i les funcions d'una oficina de projectes.
 • Aplicar els principis bàsics de teoria de circuits, sistemes electrònics, automatismes i mètodes de control per resoldre problemes d'enginyeria.
 • Aplicar els principis de termodinàmica, transmissió de calor, mecànica de fluids, ciència i tecnologia de materials, màquines i mecanismes i resistència de materials per resoldre problemes d'enginyeria.
 • Redactar, organitzar, desenvolupar, gestionar i dirigir projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial que tinguin per objecte la construcció, reforma, conservació, demolició, fabricació, instal·lació, muntatge o explotació de vehicles i els seus subsistemes, i les corresponents instal·lacions de fabricació, d'acord amb la normativa, legislació i reglaments vigents, i aplicar-hi els principis i mètodes de qualitat.
 • Aplicar els principis i processos de fabricació per a resoldre problemes d'enginyeria d'automoció, analitzant i valorant l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
 • Aplicar els principis de disseny estructural de el vehicle, l'elasticitat, la dinàmica i les vibracions, per resoldre problemes d'enginyeria d'automoció.
 • Aplicar els principis d'enginyeria elèctrica i electrònica, electrònica de el vehicle, motors elèctrics i electrònica de potència i subsistemes intel·ligents de el vehicle per resoldre problemes d'enginyeria d'automoció.
 • Aplicar els principis d'enginyeria mecànica de el vehicle, subsistemes mecànics del vehicle, màquines i motors i aerodinàmica per resoldre problemes d'enginyeria d'automoció.
 • Aplicar els coneixements avançats de les tecnologies específiques de l'àrea de l'enginyeria d'automoció per resoldre problemes d'enginyeria.
 • Desenvolupar i defensar davant un tribunal universitari el Treball de Final de Grau, que consisteix en un projecte de l'àmbit de l'enginyeria d'automoció amb l'envergadura suficient per sintetitzar i integrar les competències adquirides al grau.

Competències transversals

 • Resoldre problemes amb raonament crític, amb iniciativa, presa de decisions i creativitat.
 • Gestionar el temps i planificar la feina.
 • Treballar en equips multidisciplinaris, assumint diferents rols, amb absolut respecte dels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones.
 • Orientar la feina als resultats i a la millora contínua.
 • Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i comunicació.
 • Assumir la responsabilitat ètica i els condicionants econòmics, mediambientals, socials, legals, de prevenció i de sostenibilitat en l'exercici professional.