Màster Universitari en Neurorehabilitació

Màster que comprèn un conjunt de mòduls altament especialitzats, d'interès i utilitat per als professionals que treballen o que estan interessats en el món de la discapacitat d'origen neurològic

Admissió Màster Oficial - Neurorehabilitació

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Els futurs estudiants del Màster en Neurorehabilitació hauran de posseir un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d'educació superior pertanyent a un altre Estat integrant de l'Espai Europeu d'Educació Superior o de tercers països, que hi faculti per a l'accés a ensenyaments de màster.

Els discents han de pertànyer, preferentment, als àmbits de coneixement relacionats amb les ciències de la salut i de l'esport: Fisioteràpia, Teràpia Ocupacional, Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport o altres títols equivalents.

També han de tenir un nivell de llengua anglesa (B1) segons el Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües.

Criteris de selecció

En el cas que el nombre d’inscrits superi el de places ofertes, l’adjudicació de places es fa d’acord amb els criteris de selecció següents, que el Comitè de Docència valorarà sobre 10 punts:

  • Currículum, del qual es valoraran els aspectes següents:

- Experiència professional prèvia en l’àmbit de la rehabilitació i la discapacitat. Cada any d’experiència es valora amb 1 punt, fins a un màxim de 5 anys.
- Formació anterior vinculada al màster (assistència o participació en cursos de postgrau, jornades i congressos, publicacions i estades formatives). Cada acció formativa realitzada per la persona candidata es valora amb 0,5 punts, fins a un màxim de 10 activitats. Totes les participacions o les publicacions s’han de justificar amb una còpia del certificat de participació o de la publicació.

  • Nota mitjana de l’expedient acadèmic de la titulació d’accés al màster.

El Comitè de Docència utilitza una graella on valora i puntua els 3 paràmetres de cada un dels estudiants sol·licitants i confereix uns valors percentuals del 60 % a l’experiència laboral en l’àmbit de la rehabilitació i la discapacitat, del 20 % a la formació específica en aquest àmbit i del 20 % a la nota mitjana de l’expedient acadèmic d’accés al màster.

Així mateix, el candidat o candidata cal que presenti una carta personal dirigida a la Coordinació del Màster, explicant la seva experiència en l’àmbit, el seu interès professional i les seves expectatives en acabar els estudis.

Complements de formació

No es contemplen