Recerca

Innovació i transferència de coneixement

Compromís per socialitzar la ciència, la tecnologia i la innovació

La UAB és una universitat pública innovadora amb un clar compromís per socialitzar la ciència, la tecnologia i la innovació. La Universitat promociona i gestiona la recerca i la transferència de coneixement de forma que la generació i disseminació del nou coneixement sigui compatible amb la seva protecció i, si s'escau, la transferència al teixit productiu.

Per una banda, sota el model de ciència oberta, es promocionen i gestionen aquelles activitats adreçades a generar coneixement nou. Per l’altra, sota un model d’innovació oberta, es promocionen les activitats de transferència, amb la finalitat de valoritzar el coneixement i fer possible que aquest arribi a l'usuari final i a la societat en general.

Així doncs, la UAB és una universitat de referència per a les activitats de transferència de coneixement i innovació en el seu entorn territorial, motor de desenvolupament econòmic i del benestar de la societat.