Qualitat docent

Experiències docents innovadores

En aquest apartat es poden visualitzar algunes de les experiències docents innovadores més rellevants que es porten a terme a la UAB amb l'objectiu d'encoratjar al professorat a tenir en compte noves i diferents formes d'ensenyar i d'aprendre i, a partir del contacte amb els seus autors, poder reflexionar-hi i/o poder-les compartir, generalitzar i/o adaptar-les a la seva pròpia realitat docent.

Una de les tasques que es fan des de la Unitat IDES és l’assessorament, el seguiment i la publicació d’experiències docents innovadores. En general són experiències que inclouen accions que s’emmarquen en l’adaptació de les matèries a l’EEES.

En base al seu contingut, es classifiquen en dos tipus:

 • Experiències basades en la utilització de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC), ja sigui mitjançant la creació de plataformes docents o mitjançant la creació de materials digitalitalitzats innovadors.
 • Experiències basades en altres tipus d’innovació: Avaluació dels aprenentatges, estratègies d’ensenyament - aprenentatge, pràctiques i pràcticum, disseny i avaluació de competències, avaluació i autoavaluació de l’estudiant, etc.

En aquest apartat es poden visualitzar aquelles experiències que, pel seu contingut, permeten accedir als materials docents desenvolupats.

Laboratori virtual de psicologia bàsica

Descripció

 

Plataforma d'autoaprenentatge: aula matemàtica

Descripció Accés
CARONT: plataforma virtual basada en moodle per a assignatures dins l’EEES Descripció Accés
Microbiologia interactiva Descripció Accés
Publiradio Descripció Accés

Cal que l’experiència docent innovadora s’estigui portant a la pràctica, disposi de resultats i permeti accedir als materials docents desenvolupats o a una part dels mateixos. Els professors de la UAB que vulguin incloure una experiència han de:

 • Posar-se en contacte amb l’IDES (àmbit d’innovació) per tal de fer la proposta i valorar els continguts.
 • Omplir la fitxa que els facilitarà l’IDES amb les dades més rellevants de l’experiència:
  • Títol 
  • Dades del professor responsable 
  • Dades d’altres autors - Facultat/s o centre/s on s’ubica l’experiència 
  • Àmbit general d’interès de la innovació 
  • Breu resum en català i en anglès 
  • Enllaç (i clau de visitant, si és el cas) i/o arxius per afegir 
  • Finançament (si és el cas)
 • Enviar la fitxa de la proposta a l’IDES.